Zmiana warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje on m.in. wprowadzenie do obowiązującej ustawy antykryzysowej możliwości zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

Nowy przepis umożliwi wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w:

 

  • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • zezwoleniach na pracę
  • zezwoleniach na pracę sezonową
  • oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT)
  • dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

 

bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

 

Wprowadzenie takich zmian będzie możliwe w wyniku skorzystania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom z rozwiązań ustawy antykryzysowej pozwalających na modyfikację warunków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz obniżenie wynagrodzeń lub skierowania do pracy zdalnej. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy będą mogli skorzystać w pełni z tych instrumentów ochrony miejsc pracy także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Nie będzie konieczne inicjowanie jakichkolwiek postępowań administracyjnych.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Od środy obywatele Ukrainy otrzymują polskie wizy pracownicze [NIEOFICJALNIE]

Jak zaznacza Gazeta Prawna, służby konsularne RP na Ukrainie w porozumieniu z Centralą MSZ, MSWiA oraz MRiRW po dogłębnej analizie obowiązujących na Ukrainie ograniczeń administracyjnych i ryzyk epidemicznych wypracowały mechanizm, który umożliwił obywatelom Ukrainy w sposób całkowicie bezpieczny wystąpić o polską wizę pracowniczą i ją otrzymać.

 

Podkreślono, że pierwsze takie wizy wydane zostały 29 kwietnia. Od 30 kwietnia będzie można składać wnioski online za pośrednictwem internetowego systemu e-konsulat.

 

„Jest to wyjście naprzeciw bardzo licznym apelom obywateli Ukrainy o umożliwienie podjęcia pracy sezonowej w Polsce oraz zapytaniom polskich pracodawców” – poinformowały PAP źródła zbliżone do ambasady RP w Kijowie.

 

Źródło: gazetaprawna.pl

Wniosek PUIG do Ministrów dotyczący ruchu osobowego między Polską a Ukrainą

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Ministrów trzech resortów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o optymalizację ruchu osobowego w kontekście wizowym oraz granicznym w obliczu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

 

W sytuacji nieprzyjmowania wniosków wizowych przez polskie konsulaty na terytorium Ukrainy oraz ograniczeń w przekraczaniu granicy między Polską a Ukrainą, pod znakiem zapytania stoi zabezpieczenie interesów polskich pracodawców i przedsiębiorców, zwłaszcza w zbliżającym się okresie sezonowych prac rolniczych. Tylko międzyresortowa współpraca może spełnić oczekiwania pracodawców i przedsiębiorców, którzy niezmiennie deklarują zapotrzebowanie kadrowe na ukraińskich pracowników i specjalistów.

Propozycje zmian dla cudzoziemców w ramach Tarczy 3.0

Skierowany do Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy dot. tarczy antykryzysowej przewiduje dodatkowe rozwiązania dotyczące cudzoziemców.

Nowe przepisy zaproponowane w przyjętej przez rząd tarczy 3.0 umożliwiają cudzoziemcom podjęcie pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Ponadto projekt przewiduje wydłużenie ważności dokumentów, które wydane zostały na określony czas. Pierwsze dwie tarcze przewidywały przedłużenie z mocy prawa okresów ważności m.in. zezwoleń na pobyt czasowy, wiz krajowych, krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym wiz Schengen i ruchu bezwizowego) oraz zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W trzeciej tarczy pojawia się propozycja, by wydłużyć ważność wszystkich dokumentów, które obcokrajowcy uzyskali na terenie Polski.

 

Źródło: Money.pl

Zezwolenia na pobyt po I kwartale 2020 r.

W I kwartale roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 18 tys. osób. Na początku kwietnia takie dokumenty posiadało niespełna 441 tys. obcokrajowców. Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy.

 

Z prawie 441 tys. cudzoziemców, którzy 1 kwietnia 2020 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 228,1 tys. osób, Białorusi – 27,1 tys., Niemiec – 21,3 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,9 tys., Indii – 10,1 tys., Włoch – 8,6 tys., Chin – 8,3 tys., Wielkiej Brytanii – 6,4 tys. oraz Gruzji – 6,3 tys.

 

W I kwartale tego roku największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli:

1) Ukrainy – o 13,4 tys. osób;

2) Białorusi – o 1,6 tys. osób;

3) Gruzji – o 0,8 tys. osób.

 

Najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). W I kwartale liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła o prawie 14 tys. – z 241,8 tys. do 255,5 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 78,4 tys. do 80,4 tys. osób.

 

Około 57 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, prawie 26 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a 13 proc. poniżej 20. roku życia. Blisko 61 proc. stanowią mężczyźni – 267,5 tys. w porównaniu do 172,3 tys. kobiet.

 

Rozproszenie cudzoziemców na terenie kraju pozostało nierównomierne i skupiło się w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 118,4 tys. osób, małopolskie – 48,5 tys., wielkopolskie – 35,9 tys., dolnośląskie – 35,9 tys. oraz łódzkie – 27 tys.

 

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców