Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r.[i] rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii[ii], które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych[iii], wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

 

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym[iv]. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

 

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wchodzą w życie 1 grudnia 2020 r.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Powiadomienia SMS dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców wprowadza nową formę komunikacji z klientami. Cudzoziemcy, których sprawy prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC otrzymają wiadomości SMS informujące o głównych etapach postępowania.

 

Komunikaty będą potwierdzały rejestrację złożonego odwołania lub zażalenia, zwracały uwagę na wysłaną z urzędu do strony postępowania korespondencję oraz informowały o wydanym rozstrzygnięciu.

 

Wiadomości SMS otrzymają wyłącznie cudzoziemcy lub ich pełnomocnicy, których postępowania odwoławcze lub zażaleniowe prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa -II edycja

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili drugą edycję badania socjologicznego pt. “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 610 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

 

 • 73% obcokrajowców skorzystało lub planuje skorzystać z automatycznego przedłużenia zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce;
 • 39% obcokrajowców w związku z pandemią musiało znaleźć nową pracę w Polsce;
 • 31% cudzoziemców planuje kontynuować pracę w Polsce do samego końca pandemii;
 • 32% cudzoziemców musiało zmienić branżę zatrudnienia w Polsce w związku z pandemią;
 • 60% respondentów uważa przedłużenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego rządu;
 • 29% respondentów uważa zapewnienie bezpłatnego pobytu na kwarantannie za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego pracodawcy;
 • 59% respondentów wyraża chęć pracy w Niemczech.

 

Zapraszamy do szczegółowej lektury: Badanie Socjologiczne II Edycja – “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie socjologiczne pt. “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

W ankiecie wzięło udział 600 osób, w tym przede wszystkim obywatele Ukrainy, oraz też Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych krajów. Na podstawie analizy zebranych danych wyróżniono następujące wnioski:

 

 • co czwarty respondent musiał zmienić branżę zatrudnienia, a dla ponad 60% obcokrajowców pandemia oznaczała zmniejszenie przez pracodawcę liczby przepracowanych godzin.
 • co piąty zadeklarował zmianę miejscowości wykonywanej pracy, a co czwarty miejsca zakwaterowania.
 • co piąty czuje się poszkodowany skutkami epidemii;
 • dla ponad połowy ankietowanych głównym powodem pozostania w Polsce  jest praca oraz możliwości zarobkowe, nawet podczas epidemii;
 • niemal 2/3 pracowników zagranicznych zamierza skorzystać z rozwiązań legalizacyjnych zaproponowanych przez polski rząd.
 • 58,9% ankietowanych oczekuje od polskiego rządu przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę, dodatkowo 38,6% oczekuje pomocy finansowej w przypadku zatrzymania działalności firmy, w której pracuję oraz 35% jest za tym, by państwo pomagało pracodawcom, dzięki czemu nie dojdzie do redukcji miejsc pracy.
 • 51,5% liczy na  bezpłatne zakwaterowania ze strony pracodawcy w czasie kwarantanny, 47,8% na bezpłatne wyrobienie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce (kart pobytu) oraz niemal co drugi oczekuje zorganizowanie miejsca pracy w taki sposób, aby spełniało wymogi bezpieczeństwa.

 

Źródło: Raport – “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki ankiety dotyczącej skutków dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie, którego celem było określenie ocen i potrzeb, a także postulatów przedsiębiorców realizujących współpracę w relacjach między Polską i Ukrainą w obecnej sytuacji związanej z epidemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) i wynikającymi stąd ograniczeniami w działalności gospodarczej.

 

W badaniu udział wzięli przedsiębiorstwa wszystkich kategorii, w tym mikro(14,2%), małe (42,9%), średnie (28,6%) oraz duże (14,3%). Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety wyróżniono następujące wnioski:

 

 • 71,4% ocenia skutki wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce pozytywnie, zaś 28,6% negatywnie;
 • *spośród negatywnych efektów obecnej sytuacji, wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na zmniejszenie sprzedaży lub produkcji. Poza tym 43,9% wskazało na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności, 41,8% na ograniczenie inwestycji, 14,3% na niedobór produktów lub towarów importowanych, 14,3% na absencję pracowniczą lub zwolnienie personelu, oraz 14,3% na niewywiązywanie się z zawartych umów.
 • 85,7% ankietowanych deklaruje posiadanie przedsiębiorstwem planu działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 • 28,6% respondentów ocenia przewidywane straty swego przedsiębiorstwa jako niewielkie, 56,9% jako średniej wielkości, pozostałe 14,5% jako duże.
 • 42,9% ankietowanych przedsiębiorstw  byłoby w stanie przetrwać od 1 do 3 miesięcy bez ogłaszania bankructwa, gdyby sytuacja zagrożenia epidemicznego utrzymywałaby lub pogarszałaby, zaś 57,1% przetrwałoby od 3 do 6 miesięcy.
 • *celem zabezpieczanie się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji, 71% ankietowanych zadeklarowało zamiar wprowadzenia pracy zdalnej, 57,1% uruchomiło nowe procedury dotyczące przestrzegania higieny, 14,3% zmieniło profil działalności firmy, 14,3 % zaczęło poszukiwanie nowych możliwości rozwoju; 14,3% przeprowadziło redukcje kosztów personalnych, 14,3% ograniczyło zatrudnienia.
 • 85,7% respondentów ocenia jako nieistotny lub mało istotny negatywny wpływ, jaki wywarło na przedsiębiorstwo zamknięcie granic i odpływ pracowników zagranicznych, pozostałe zaś 14,3% ocenia jako dość istotny.
 • 57,1% ankietowanych ocenia jako niezbędną konieczność liberalizacje przepisów pracy i pobytu pracowników z zagranicy, 28,6% jako ważną, zaś tylko 14,3% jako nie mającą wpływu.
 • *spośród ankietowanych firm, które prowadzą współpracę z Ukrainą, 57,1% odnotowało spadek sprzedaży, 28,6% wskazało na obniżenie marży, 14,3% na rezygnację z realizacji kontraktów, zaś 28,6% nie odnotowało żadnego wpływu;
 • 66,7% respondentów zadeklarowało, iż kwestie transportowe związane z realizacją transakcji eksportowych i importowych w relacjach z Ukrainą stanowią w aktualnej sytuacji problem dla ich firmy, *spośród nich 28,6% wskazało, że to dotyczy zmniejszonego zainteresowania ze strony przewoźników, 28,6% – wysokie koszty, oraz 57,1% – sytuacja na granicy.

 

Największe problemy z którymi zetknęły się przedsiębiorcy to:

 • Utrata części klientów lub ich całkowity brak;
 • Wstrzymanie części kontraktów;
 • Spadek sprzedaży, obrotów, produkcji, zatrudnienia i zysku;
 • Spowolnienie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Znaczne utrudnienia w międzynarodowym transporcie towarów;
 • Brak pracowników.

 

Spośród najbardziej pożądanych form wsparcia oczekiwanych od rządu zadeklarowanych przez ankietowanych znalazły się m.in.:

 • Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, ograniczenia obowiązków podatkowych i ZUS;
 • Wsparcie w utrzymaniu załogi na minimalnym poziomie pozwalającym na odbudowę potencjału;
 • Partycypowanie w wysokości 80% w kosztach pracy;
 • Ułatwienie w pozyskaniu długoterminowych kredytów;
 • Wsparcie w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju (koszty kwarantanny);
 • Zawieszenie opłat należności z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych;
 • Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości;
 • Szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców.

 

*Pytania wielokrotnego wyboru odpowiedzi.

Pracownicy z Ukrainy, którzy wrócili do kraju, wyjadą ponownie do pracy

Rozmowa z Wasylem Woskobojnykiem – prezesem Ukraińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Zatrudnienia i ekspertem kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”

 

Według agencji Ukrinform z Polski na Ukrainę od 15 marca wróciło ok. 150 tys. osób. Szacuje się, że w Polsce jednocześnie pracuje ok. 1,5 mln Ukraińców. Te 10 proc., które wyjechało, to “oczywiście nie jest mało, ale nie jest to krytyczna liczba, zarówno dla polskiej gospodarki, jak i ukraińskiego rynku pracy” – podkreślił Woskobojnyk, odpowiadając na pytanie PAP.

 

Dodał, że łącznie poza granicami Ukrainy pracuje ok. 3,2 mln jej obywateli, w tym większość w Polsce. Z innych krajów, w których pracują ukraińscy emigranci zarobkowi, wróciło na Ukrainę również nie więcej niż 10 proc. z nich – zaznaczył.

 

Przede wszystkim do kraju powracają osoby, którym w Polsce skończyło się prawo pobytu, przyznawane w większości przypadków na od trzech do sześciu miesięcy – wyjaśnił Woskobojnyk. Niektórzy z tych, którzy wrócili, stracili pracę i nie zdołali znaleźć nowego zatrudnienia. Zdaniem prezesa stowarzyszenia kolejny odpływ Ukraińców z Polski będzie zależeć od sytuacji na polskim rynku pracy.

 

“Na Ukrainie w ostatnich latach utworzyła się warstwa ludności, która stale jeździ do pracy do innych krajów (głównie do Polski). Te osoby średnio pół roku pracują za granicą i tyle samo są w domu” – tłumaczył. Woskobojnyk zauważył, że osoby te są gotowe, by za granicą pracować po 10-12 godzin na dobę, by zarobić więcej, a przebywanie w domu traktują jako urlop.

 

Według niego powroty Ukraińców do kraju nie wpłyną w znacznym stopniu na wewnętrzny rynek pracy. Podkreślił, że pewna część osób, które wróciły, może zarejestrować się jako bezrobotni i liczyć na “minimalny zasiłek” od państwa.

 

Jego zdaniem na Ukrainie jest wystarczająca liczba wakatów, które mogliby objąć powracający z zagranicy pracownicy, jednak te stanowiska nie będą ich satysfakcjonować, ponieważ oferowane średnie wynagrodzenie jest od trzech do pięciu razy niższe od zarobków w Polsce.

 

“Dlatego większość migrantów zarobkowych będzie czekać na zakończenie kwarantanny i otwarcie granic, by znowu pojechać do pracy” – dodał Woskobojnyk. “Powstrzymać tych ludzi przed kolejnym wyjazdem będą mogły tylko zamknięte granice, ale wiemy, że ta sytuacja nie potrwa długo” – podsumował.

 

Źródło: wnp.pl

Odpływ pracowników z Ukrainy realnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki

“Polska w ostatnich latach opierała się na ponad milionie pracowników z Ukrainy, aby utrzymać swoją gospodarkę. Koronawirus zaburzy tę równowagę” – pisze Bloomberg.

 

Według danych uzyskanych przez Bloomberga z przejść granicznych między Polską a sąsiadami, w marcu wschodnią granicę lądową Polski przekroczyło aż 300 tys. osób. W Polsce prawie dwie piąte firm handlowych i usługowych liczy na pracowników z Ukrainy.

 

Polska Federacja Producentów Żywności w otwartym liście do rządu zwraca uwagę na to, że „nagły brak pracowników z Ukrainy doprowadzi do upadku wielu branż i może przerwać łańcuch dostaw żywności

 

Źródło: forsal.pl

Sytuacja pracowników zagranicznych w branży budowlanej podczas epidemii

W programie “Money. To się liczy” Dariusz Blocher, prezes Budimexu, stwierdził, iż “utraciliśmy około 10-20 procent pracowników z Ukrainy. Dzisiaj jest następna fala dyskusji o powrotach na święta, ale na Ukrainie jest obowiązkowa kwarantanna, więc 80 procent pracowników deklaruje, że jednak chce zostać w Polsce. Pojawiła się fala pracowników do tej pory u nas niezidentyfikowanych. Pewnie takich, którzy do tej pory w polskim systemie pracowali półlegalnie. I nagle zgłaszają się do naszych podwykonawców“.

 

Blocher również dodał, że “pozostaje kwestią otwartą, kto zapłaci za dwutygodniową kwarantannę ukraińskich pracowników, które chcą z w powrotem przyjechać nad Wisłę?

 

Źródło: money.pl