Częściowe wznowienie obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Od poniedziałku, 11 maja br. częściowo wznawia się obsługę klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Uruchomione zostaną stanowiska do odbioru kart i decyzji oraz stanowiska do uzupełnienia brakujących dokumentów – braków formalnych do wniosków wyłącznie w zakresie legalizacji pobytu (w tym osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych).

 

Przyjmowane będą tylko osoby z którymi przedstawiciele Urzędu skontaktują się telefonicznie lub do których wyślą sms. Od 4 maja rozpoczyna się umawianie klientów. Prośba o oczekiwanie na kontakt ze strony urzędu i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

 

W pierwszej kolejności terminy wyznaczone zostaną klientom, do których wezwania zostały wystawione i wysłane przed zawieszeniem obsługi bezpośredniej. Stawiać się należy w wyznaczonym dniu na wskazane stanowisko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dodatkowo, po przyjściu do urzędu należy zachować 2-metrowy odstęp od innych osób.

 

Kalendarz internetowy do umówienia się na wizyty w urzędzie nadal będzie zawieszony.

 

Pierwszy tydzień obsługi 11 maja – 15 maja 2020 r. będzie traktowany jako tydzień „pilotażowy”, dla sprawdzenia, jaką liczbę klientów Wydział Spraw Cudzoziemców jest w stanie obsłużyć dziennie, przy równoczesnej weryfikacji zainteresowania ze strony klientów. Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

 

Źródło: gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalna odpowiedź MSWiA na wniosek PUIG dotyczący ruchu osobowego między Polską a Ukrainą

W odpowiedzi na pismo skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności przy przekraczaniu polsko-ukraińskiej granicy zgłaszanych przez ukraińskich pracowników, PUIG uzyskała następujące informacje:

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ograniczono, do odwołania, ruch osobowy na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą, Republika Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

 

W odniesieniu do możliwości przekraczania granicy przez cudzoziemców korzystających z dostępu do polskiego rynku pracy poinformowano, że we wszystkich czynnych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, którzy realizują/wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kontroli granicznej przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy zasadniczo należą do kategorii cudzoziemców uprawnionych do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do RP.

 

Powyższe oznacza, że ww. cudzoziemcy podczas kontroli granicznej winni spełnić określone przepisami prawa warunki wjazdu, w tym przedstawić podczas kontroli granicznej dokumenty potwierdzające prawo do pracy tj.:

 

a) w przypadku obywateli państw trzecich, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

b) w przypadku cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na tych samych zasadach co obywatele polscy (dot. m.in. obywateli Unii Europejskiej) – np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne;

c) w przypadku gdy cudzoziemcy wykonują pracę na terytorium RP na zasadach oddelegowania, powinni podczas kontroli przedstawić dokumenty potwierdzające fakt delegowania na terytorium Polski, ze wskazaniem konkretnego podmiotu, do którego zostali skierowani;

d) w odniesieniu do osób prowadzących na terytorium RP działalność gospodarczą – dokumenty potwierdzających fakt prowadzenia takiej działalności w postaci np. wyciągu z KRS, umowy spółki.

 

Ponadto, informuje się, że cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt, należące do kategorii zezwoleń jednolitych, np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wpisują się w zakres wyłączenia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych tj. cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP.

 

W związku z powyższym, wszyscy cudzoziemcy udający się do Polski w celu kontynuowania pracy lub niezwłocznego jej podjęcia po przekroczeniu granicy są odprawiani na wjazd do RP. Wyjątki od tej reguły stanowią następujące przypadki:

 

a) podczas kontroli granicznej zostanie ustalone, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie wyraża dalszej woli powierzenia pracy cudzoziemcowi, lub

b) cudzoziemiec jest zarażony lub występuje podejrzenie wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2, lub

c) nie zostanie spełniony niezbędny, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, celem odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny (dot. cudzoziemca, u którego nie doszło do ww. rozpoznania lub nie występuje podejrzenie wystąpienia koronawirusa), lub

d) cudzoziemiec odmówi obowiązkowego wypełnienia karty identyfikacyjnej, niestosując się do obowiązującej i istotnej dla zdrowia publicznego procedury wypracowanej przez właściwe organy administracji państwowej, celem zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

 

Wówczas, takiemu cudzoziemcowi wydawana jest decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku posiadania przez Państwo informacji o istnieniu jakiekolwiek trudności z przekraczaniem granicy państwowej na wjazd do Rzeczypospolitej Polskiej przez pracowników z Ukrainy, uprzejmie prosimy o przesłanie tej informacji na adres poczty elektronicznej Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej: zcu.kg@strazganiczna.pl.

Bieżąca sytuacja dotycząca cudzoziemskich pracowników

Na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł dotyczący pracowników z Ukrainy w Polsce wraz z komentarzem Jacka Piechoty, Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 

Jacek Piechota zaznacza, iż to paradoks, że dopiero pandemia sprawiła, że uwzględniono zgłaszane od dawna postulaty większej elastyczności w procedurach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Chodzi o wprowadzonej w ramach tarczy antykryzysowej możliwości automatycznego przedłużenia zezwoleń na legalny pobyt i zatrudnienie, także w razie zmiany pracodawcy.

 

Widać, że polscy decydenci są świadomi tego, że bez pracowników z Ukrainy nie odmrozimy gospodarki – dodaje Jacek Piechota.

 

Więcej: Rzeczpospolita

Urzędy konsularne w Ukrainie wznawiają wydawanie wiz

W początkowym okresie przyjmowane będą wyłącznie wnioski wizowe na wizę w celu wykonywania pracy w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

 

Już od 30 kwietnia br. możliwa jest rejestracja na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat dla osób posiadających dokumenty do pracy w rolnictwie, sadownictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

 

Osoby, które zarejestrują się na dostępne terminy w innym celu niż praca w rolnictwie, ogrodnictwie oraz transporcie międzynarodowym, nie będą przyjęte.

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zmiana warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje on m.in. wprowadzenie do obowiązującej ustawy antykryzysowej możliwości zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

Nowy przepis umożliwi wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w:

 

  • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • zezwoleniach na pracę
  • zezwoleniach na pracę sezonową
  • oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT)
  • dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

 

bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

 

Wprowadzenie takich zmian będzie możliwe w wyniku skorzystania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom z rozwiązań ustawy antykryzysowej pozwalających na modyfikację warunków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz obniżenie wynagrodzeń lub skierowania do pracy zdalnej. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy będą mogli skorzystać w pełni z tych instrumentów ochrony miejsc pracy także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Nie będzie konieczne inicjowanie jakichkolwiek postępowań administracyjnych.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców