Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r.[i] rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii[ii], które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych[iii], wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

 

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym[iv]. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

 

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wchodzą w życie 1 grudnia 2020 r.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Powiadomienia SMS dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców wprowadza nową formę komunikacji z klientami. Cudzoziemcy, których sprawy prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC otrzymają wiadomości SMS informujące o głównych etapach postępowania.

 

Komunikaty będą potwierdzały rejestrację złożonego odwołania lub zażalenia, zwracały uwagę na wysłaną z urzędu do strony postępowania korespondencję oraz informowały o wydanym rozstrzygnięciu.

 

Wiadomości SMS otrzymają wyłącznie cudzoziemcy lub ich pełnomocnicy, których postępowania odwoławcze lub zażaleniowe prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa -II edycja

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili drugą edycję badania socjologicznego pt. “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 610 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

 

 • 73% obcokrajowców skorzystało lub planuje skorzystać z automatycznego przedłużenia zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce;
 • 39% obcokrajowców w związku z pandemią musiało znaleźć nową pracę w Polsce;
 • 31% cudzoziemców planuje kontynuować pracę w Polsce do samego końca pandemii;
 • 32% cudzoziemców musiało zmienić branżę zatrudnienia w Polsce w związku z pandemią;
 • 60% respondentów uważa przedłużenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego rządu;
 • 29% respondentów uważa zapewnienie bezpłatnego pobytu na kwarantannie za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego pracodawcy;
 • 59% respondentów wyraża chęć pracy w Niemczech.

 

Zapraszamy do szczegółowej lektury: Badanie Socjologiczne II Edycja – “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie socjologiczne pt. “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

W ankiecie wzięło udział 600 osób, w tym przede wszystkim obywatele Ukrainy, oraz też Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych krajów. Na podstawie analizy zebranych danych wyróżniono następujące wnioski:

 

 • co czwarty respondent musiał zmienić branżę zatrudnienia, a dla ponad 60% obcokrajowców pandemia oznaczała zmniejszenie przez pracodawcę liczby przepracowanych godzin.
 • co piąty zadeklarował zmianę miejscowości wykonywanej pracy, a co czwarty miejsca zakwaterowania.
 • co piąty czuje się poszkodowany skutkami epidemii;
 • dla ponad połowy ankietowanych głównym powodem pozostania w Polsce  jest praca oraz możliwości zarobkowe, nawet podczas epidemii;
 • niemal 2/3 pracowników zagranicznych zamierza skorzystać z rozwiązań legalizacyjnych zaproponowanych przez polski rząd.
 • 58,9% ankietowanych oczekuje od polskiego rządu przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę, dodatkowo 38,6% oczekuje pomocy finansowej w przypadku zatrzymania działalności firmy, w której pracuję oraz 35% jest za tym, by państwo pomagało pracodawcom, dzięki czemu nie dojdzie do redukcji miejsc pracy.
 • 51,5% liczy na  bezpłatne zakwaterowania ze strony pracodawcy w czasie kwarantanny, 47,8% na bezpłatne wyrobienie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce (kart pobytu) oraz niemal co drugi oczekuje zorganizowanie miejsca pracy w taki sposób, aby spełniało wymogi bezpieczeństwa.

 

Źródło: Raport – “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki ankiety dotyczącej skutków dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie, którego celem było określenie ocen i potrzeb, a także postulatów przedsiębiorców realizujących współpracę w relacjach między Polską i Ukrainą w obecnej sytuacji związanej z epidemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) i wynikającymi stąd ograniczeniami w działalności gospodarczej.

 

W badaniu udział wzięli przedsiębiorstwa wszystkich kategorii, w tym mikro(14,2%), małe (42,9%), średnie (28,6%) oraz duże (14,3%). Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety wyróżniono następujące wnioski:

 

 • 71,4% ocenia skutki wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce pozytywnie, zaś 28,6% negatywnie;
 • *spośród negatywnych efektów obecnej sytuacji, wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na zmniejszenie sprzedaży lub produkcji. Poza tym 43,9% wskazało na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności, 41,8% na ograniczenie inwestycji, 14,3% na niedobór produktów lub towarów importowanych, 14,3% na absencję pracowniczą lub zwolnienie personelu, oraz 14,3% na niewywiązywanie się z zawartych umów.
 • 85,7% ankietowanych deklaruje posiadanie przedsiębiorstwem planu działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 • 28,6% respondentów ocenia przewidywane straty swego przedsiębiorstwa jako niewielkie, 56,9% jako średniej wielkości, pozostałe 14,5% jako duże.
 • 42,9% ankietowanych przedsiębiorstw  byłoby w stanie przetrwać od 1 do 3 miesięcy bez ogłaszania bankructwa, gdyby sytuacja zagrożenia epidemicznego utrzymywałaby lub pogarszałaby, zaś 57,1% przetrwałoby od 3 do 6 miesięcy.
 • *celem zabezpieczanie się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji, 71% ankietowanych zadeklarowało zamiar wprowadzenia pracy zdalnej, 57,1% uruchomiło nowe procedury dotyczące przestrzegania higieny, 14,3% zmieniło profil działalności firmy, 14,3 % zaczęło poszukiwanie nowych możliwości rozwoju; 14,3% przeprowadziło redukcje kosztów personalnych, 14,3% ograniczyło zatrudnienia.
 • 85,7% respondentów ocenia jako nieistotny lub mało istotny negatywny wpływ, jaki wywarło na przedsiębiorstwo zamknięcie granic i odpływ pracowników zagranicznych, pozostałe zaś 14,3% ocenia jako dość istotny.
 • 57,1% ankietowanych ocenia jako niezbędną konieczność liberalizacje przepisów pracy i pobytu pracowników z zagranicy, 28,6% jako ważną, zaś tylko 14,3% jako nie mającą wpływu.
 • *spośród ankietowanych firm, które prowadzą współpracę z Ukrainą, 57,1% odnotowało spadek sprzedaży, 28,6% wskazało na obniżenie marży, 14,3% na rezygnację z realizacji kontraktów, zaś 28,6% nie odnotowało żadnego wpływu;
 • 66,7% respondentów zadeklarowało, iż kwestie transportowe związane z realizacją transakcji eksportowych i importowych w relacjach z Ukrainą stanowią w aktualnej sytuacji problem dla ich firmy, *spośród nich 28,6% wskazało, że to dotyczy zmniejszonego zainteresowania ze strony przewoźników, 28,6% – wysokie koszty, oraz 57,1% – sytuacja na granicy.

 

Największe problemy z którymi zetknęły się przedsiębiorcy to:

 • Utrata części klientów lub ich całkowity brak;
 • Wstrzymanie części kontraktów;
 • Spadek sprzedaży, obrotów, produkcji, zatrudnienia i zysku;
 • Spowolnienie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Znaczne utrudnienia w międzynarodowym transporcie towarów;
 • Brak pracowników.

 

Spośród najbardziej pożądanych form wsparcia oczekiwanych od rządu zadeklarowanych przez ankietowanych znalazły się m.in.:

 • Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, ograniczenia obowiązków podatkowych i ZUS;
 • Wsparcie w utrzymaniu załogi na minimalnym poziomie pozwalającym na odbudowę potencjału;
 • Partycypowanie w wysokości 80% w kosztach pracy;
 • Ułatwienie w pozyskaniu długoterminowych kredytów;
 • Wsparcie w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju (koszty kwarantanny);
 • Zawieszenie opłat należności z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych;
 • Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości;
 • Szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców.

 

*Pytania wielokrotnego wyboru odpowiedzi.

Wprowadzenie nowych i przedłużenie obowiązywania wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

 

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

 

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

 

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

 

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

 

Źródło: www.gov.pl