Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r.[i] rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii[ii], które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych[iii], wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

 

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym[iv]. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

 

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wchodzą w życie 1 grudnia 2020 r.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Powiadomienia SMS dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców wprowadza nową formę komunikacji z klientami. Cudzoziemcy, których sprawy prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC otrzymają wiadomości SMS informujące o głównych etapach postępowania.

 

Komunikaty będą potwierdzały rejestrację złożonego odwołania lub zażalenia, zwracały uwagę na wysłaną z urzędu do strony postępowania korespondencję oraz informowały o wydanym rozstrzygnięciu.

 

Wiadomości SMS otrzymają wyłącznie cudzoziemcy lub ich pełnomocnicy, których postępowania odwoławcze lub zażaleniowe prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa -II edycja

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili drugą edycję badania socjologicznego pt. “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 610 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

 

 • 73% obcokrajowców skorzystało lub planuje skorzystać z automatycznego przedłużenia zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce;
 • 39% obcokrajowców w związku z pandemią musiało znaleźć nową pracę w Polsce;
 • 31% cudzoziemców planuje kontynuować pracę w Polsce do samego końca pandemii;
 • 32% cudzoziemców musiało zmienić branżę zatrudnienia w Polsce w związku z pandemią;
 • 60% respondentów uważa przedłużenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego rządu;
 • 29% respondentów uważa zapewnienie bezpłatnego pobytu na kwarantannie za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego pracodawcy;
 • 59% respondentów wyraża chęć pracy w Niemczech.

 

Zapraszamy do szczegółowej lektury: Badanie Socjologiczne II Edycja – “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie socjologiczne pt. “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

W ankiecie wzięło udział 600 osób, w tym przede wszystkim obywatele Ukrainy, oraz też Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych krajów. Na podstawie analizy zebranych danych wyróżniono następujące wnioski:

 

 • co czwarty respondent musiał zmienić branżę zatrudnienia, a dla ponad 60% obcokrajowców pandemia oznaczała zmniejszenie przez pracodawcę liczby przepracowanych godzin.
 • co piąty zadeklarował zmianę miejscowości wykonywanej pracy, a co czwarty miejsca zakwaterowania.
 • co piąty czuje się poszkodowany skutkami epidemii;
 • dla ponad połowy ankietowanych głównym powodem pozostania w Polsce  jest praca oraz możliwości zarobkowe, nawet podczas epidemii;
 • niemal 2/3 pracowników zagranicznych zamierza skorzystać z rozwiązań legalizacyjnych zaproponowanych przez polski rząd.
 • 58,9% ankietowanych oczekuje od polskiego rządu przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę, dodatkowo 38,6% oczekuje pomocy finansowej w przypadku zatrzymania działalności firmy, w której pracuję oraz 35% jest za tym, by państwo pomagało pracodawcom, dzięki czemu nie dojdzie do redukcji miejsc pracy.
 • 51,5% liczy na  bezpłatne zakwaterowania ze strony pracodawcy w czasie kwarantanny, 47,8% na bezpłatne wyrobienie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce (kart pobytu) oraz niemal co drugi oczekuje zorganizowanie miejsca pracy w taki sposób, aby spełniało wymogi bezpieczeństwa.

 

Źródło: Raport – “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki ankiety dotyczącej skutków dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie, którego celem było określenie ocen i potrzeb, a także postulatów przedsiębiorców realizujących współpracę w relacjach między Polską i Ukrainą w obecnej sytuacji związanej z epidemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) i wynikającymi stąd ograniczeniami w działalności gospodarczej.

 

W badaniu udział wzięli przedsiębiorstwa wszystkich kategorii, w tym mikro(14,2%), małe (42,9%), średnie (28,6%) oraz duże (14,3%). Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety wyróżniono następujące wnioski:

 

 • 71,4% ocenia skutki wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce pozytywnie, zaś 28,6% negatywnie;
 • *spośród negatywnych efektów obecnej sytuacji, wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na zmniejszenie sprzedaży lub produkcji. Poza tym 43,9% wskazało na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności, 41,8% na ograniczenie inwestycji, 14,3% na niedobór produktów lub towarów importowanych, 14,3% na absencję pracowniczą lub zwolnienie personelu, oraz 14,3% na niewywiązywanie się z zawartych umów.
 • 85,7% ankietowanych deklaruje posiadanie przedsiębiorstwem planu działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 • 28,6% respondentów ocenia przewidywane straty swego przedsiębiorstwa jako niewielkie, 56,9% jako średniej wielkości, pozostałe 14,5% jako duże.
 • 42,9% ankietowanych przedsiębiorstw  byłoby w stanie przetrwać od 1 do 3 miesięcy bez ogłaszania bankructwa, gdyby sytuacja zagrożenia epidemicznego utrzymywałaby lub pogarszałaby, zaś 57,1% przetrwałoby od 3 do 6 miesięcy.
 • *celem zabezpieczanie się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji, 71% ankietowanych zadeklarowało zamiar wprowadzenia pracy zdalnej, 57,1% uruchomiło nowe procedury dotyczące przestrzegania higieny, 14,3% zmieniło profil działalności firmy, 14,3 % zaczęło poszukiwanie nowych możliwości rozwoju; 14,3% przeprowadziło redukcje kosztów personalnych, 14,3% ograniczyło zatrudnienia.
 • 85,7% respondentów ocenia jako nieistotny lub mało istotny negatywny wpływ, jaki wywarło na przedsiębiorstwo zamknięcie granic i odpływ pracowników zagranicznych, pozostałe zaś 14,3% ocenia jako dość istotny.
 • 57,1% ankietowanych ocenia jako niezbędną konieczność liberalizacje przepisów pracy i pobytu pracowników z zagranicy, 28,6% jako ważną, zaś tylko 14,3% jako nie mającą wpływu.
 • *spośród ankietowanych firm, które prowadzą współpracę z Ukrainą, 57,1% odnotowało spadek sprzedaży, 28,6% wskazało na obniżenie marży, 14,3% na rezygnację z realizacji kontraktów, zaś 28,6% nie odnotowało żadnego wpływu;
 • 66,7% respondentów zadeklarowało, iż kwestie transportowe związane z realizacją transakcji eksportowych i importowych w relacjach z Ukrainą stanowią w aktualnej sytuacji problem dla ich firmy, *spośród nich 28,6% wskazało, że to dotyczy zmniejszonego zainteresowania ze strony przewoźników, 28,6% – wysokie koszty, oraz 57,1% – sytuacja na granicy.

 

Największe problemy z którymi zetknęły się przedsiębiorcy to:

 • Utrata części klientów lub ich całkowity brak;
 • Wstrzymanie części kontraktów;
 • Spadek sprzedaży, obrotów, produkcji, zatrudnienia i zysku;
 • Spowolnienie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Znaczne utrudnienia w międzynarodowym transporcie towarów;
 • Brak pracowników.

 

Spośród najbardziej pożądanych form wsparcia oczekiwanych od rządu zadeklarowanych przez ankietowanych znalazły się m.in.:

 • Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, ograniczenia obowiązków podatkowych i ZUS;
 • Wsparcie w utrzymaniu załogi na minimalnym poziomie pozwalającym na odbudowę potencjału;
 • Partycypowanie w wysokości 80% w kosztach pracy;
 • Ułatwienie w pozyskaniu długoterminowych kredytów;
 • Wsparcie w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju (koszty kwarantanny);
 • Zawieszenie opłat należności z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych;
 • Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości;
 • Szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców.

 

*Pytania wielokrotnego wyboru odpowiedzi.