Konsultacje prawne dla pracowników

Konsultacje prawne dla pracowników

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacją pożytku publicznego, której statutowym celem jest podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu. Wspieramy przede wszystkim uchodźców i uchodźczynie oraz migrantów i migrantki w Polsce. Obecnie stanowią oni jedną z grup silnie narażoną na dyskryminację oraz wykluczenie.

 

NASZE DZIAŁANIA

Realizujemy nasze cele różnymi sposobami:

 • Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom z doświadczeniem migracyjnym.
 • Kiedy zagrożone są ich  podstawowe prawa, reprezentujemy ich przed sądami i organami krajowymi oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 • Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych związanych z sytuacją osób z doświadczeniem migracyjnym, reagujemy na naruszenia ich praw na najwcześniejszym możliwym etapie.
 • Pomagamy osobom z doświadczeniem migracyjnym odnaleźć się w nowej rzeczywistości w Polsce. Wspieramy ich integrację, pomagamy uzyskać świadczenia medyczne, socjalne, a także bezpieczne mieszkanie w Polsce.
 • Organizujemy warsztaty i zajęcia dla dzieci, aby [mogły poczuć się/wreszcie czuły się bezpieczne i ważne].
 • Aktywnie uczestniczymy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także spotkaniach organów międzynarodowych monitorujących stan przestrzegania praw człowieka w Polsce informując o głównych zagrożeniach dla praw osób z doświadczeniem migracyjnym w Polsce.
 • Prowadzimy badania, monitorujemy działania władz publicznych w obszarze migracji, sporządzamy opinie i ekspertyzy.

KONTAKT I ZAPISY

https://interwencjaprawna.pl/kontakt/

Siedmiogrodzka 5 lok. 51
01-204 Warszawa
tel./fax. (+ 48) 22 621 51 65

 

 

 

 

 

„Odzyskujemy wynagrodzenia od nieuczciwych pracodawców” – to kolejny program prowadzony w partnerstwie przez  Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG), Fundację IUSTUS będącą Rzeszowskim Przedstawicielem PUIG oraz Kancelarię Prawną Tywoniuk & Lewandowski.  Program został stworzony z myślą o pracownikach ukraińskich, ale każdego kto zgłosi się do nas nie zostawimy bez wsparcia, bez względu na to czy będzie to Polak, Ukrainiec, czy obywatel innego kraju.

 

Z przykrością przychodzi nam obserwować jak często polscy przedsiębiorcy są nieuczciwi wobec pracowników ukraińskich. Epidemia koronawirusa spowodowała lawinowy wzrost telefonów, jakie otrzymujemy od Ukraińców, z którymi pracodawcy rozwiązali umowę i nie rozliczyli ostatnich transz wynagrodzenia częstokroć licząc na to, że pracownicy ci wyjechali z Polski i nie upomną się o przysługujące im wynagrodzenie. Partnerzy programu tj Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Fundacja Iustus, przy wsparciu prawników Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski wpisuje się w założenia programu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, który ma na celu zwalczanie patologii na rynku zatrudnienia i tym samym uruchamia program odzyskiwania wynagrodzeń niezapłaconych przez polskich pracodawców.

 

Z pomocy można skorzystać zarówno w Polsce ale także przebywając na Ukrainie.

Osobą do kontaktu jest Sławomir Szymusiak, Dyrektor Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, tel. +48 667 353 209, e-mail: slawomir.szymusiak@pol-ukr.com.

 

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej omówię każdy z etapów, jaki prowadzimy w procesie odzyskiwania należności pracowniczych od polskich pracodawców.

 

 1. Telefon do fundacji 

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać poszkodowany pracownik jest wykonanie telefonu do fundacji Iustus pod numer tel +48 536 400 634. Dla komfortu rozmówców i zmniejszenia kosztów rozmowy wskazany numer został połączony z popularnymi komunikatorami Viber, WhatsApp, każdy z naszych pracowników odbierających połączenie biegle włada językiem ukraińskim rosyjskim i polskim. W trakcie rozmowy dokonana zostanie weryfikacja możliwości dochodzenia należności. Sprawdzamy tu między innymi takie elementy jak: istnienie stosunku pracy, jego udokumentowanie i rozwiązanie, a także wykluczamy istnienie problemów, które uniemożliwią dochodzenia należności jak np. porzucenie pracy przez pracownika. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie sprawa kwalifikowana jest do kolejnego etapu

 

 1. Podpisanie umowy.

Jeżeli ze wstępnej oceny wynika, że jesteśmy w stanie sprawę poprowadzić, prosimy o przesłanie na email kopii dokumentów związanych z zatrudnieniem i dane niezbędne do zawarcia umowy, a następnie przesyłamy umowę wraz z pełnomocnictwem wystawionym na jednego z adwokatów kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski, które to dokumenty należy sygnować podpisem, zeskanować i odesłać drogą mailową. Oryginał należy dostarczyć pocztą na nasz adres Fundacja IUSTUS ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów. Oryginały będą nam niezbędne w oryginałach, jeżeli sprawa trafi do sądu. Do tego czasu wystarczą skany.

Należy tu wskazać, że wynagrodzenia za czynności związane z odzyskaniem należności pracowników to dwie składowe. Symboliczna opłata administracyjna pozwalająca na pokrycie podstawowych kosztów oraz wynagrodzenie procentowe za odzyskanie należności, czyli zlecający ponosi niewielkie wydatki na odzyskanie utraconego wynagrodzenia bez potrzeby przyjazdu do Polski, zaś adwokaci otrzymują honorarium nie za wykonywane czynności, a za faktyczny efekt działania, kiedy pracownik odzyska swoje wynagrodzenie..

 

 1. Pismo do pracodawcy z prośbą o ustosunkowanie do sprawy

W pierwszej kolejności działamy na „miękko”, tj. przygotowujemy i przesyłamy pracodawcy pismo, w którym informujemy o wpłynięciu sprawy, informujemy o stanowisku reprezentowanego przez nas pracownika i wnosimy o ustosunkowanie się pracodawcy do formułowanych zarzutów, dając jednocześnie możliwość przeprowadzenia mediacji przez mediatorów sądowych skupionych przy Regionalnym Instytucie Mediacji prowadzonym przez Fundację.  Jeżeli klient przedstawia stanowisko niejednoznaczne, niepoparte dokumentami, nie odpowie lub nie podejmie mediacji, sprawa kierowana jest do kolejnego etapu działań.

 

 1. Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W przypadku braku spłaty należnego wynagrodzenia w oparciu o działania miękkie przechodzimy do działań bardziej zdecydowanych, z których pierwszym krokiem jest skierowanie już przez prawników Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski  przedsądowego wezwania do zapłaty. W wezwaniu tym już zdecydowanie adwokat domaga się zapłaty należnego wynagrodzenia. Wezwanie to jest elementem pressingu wywieranego na pracodawcę z drugiej strony jest elementem niezbędnym do skierowania sprawy do sądu.

 

 1. Rozmowa telefoniczna.

Aby dać tzw ostatnią szansę prawnik kancelarii przed skierowaniem sprawy do sądu wykonuje rozmowę telefoniczną dając możliwość wpłaty. Jednoczenie informuje o przekazaniu w ciągu jednego dnia roboczego sprawy do sądu.

 

 1. Droga sądowa i egzekucja komornicza

Brak płatności w dniu rozmowy telefonicznej powoduje przekazanie sprawy do sądu, a następnie otrzymany nakaz zapłaty kierowany jest do komornika w celu wyegzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej.

Przedstawiona powyżej ścieżka działań jest najdłuższą z możliwych. Oczywistym jest, że spłata zaległego wynagrodzenia może nastąpić na każdym z etapów działania, co znacząco skróci czas wyegzekwowania należnego wynagrodzenia pracowniczego.

Kampania społeczna Partnerstwo i Zatrudnienie

Organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, skierowana przede wszystkim do pracowników z Ukrainy, pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy w Polsce i w Ukrainie.