Wyniki ankiety dotyczącej pracy i pobytu migrantów w Polsce

Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety dotyczącej pracy i pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce wyróżniono następujące wnioski:

  • 89% ankietowanych podjęło pracę w Polsce, zaś 11% zamierza to zrobić w najbliższym czasie.
  • 84% pracuje na podstawie umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, natomiast 16% ankietowanych przyznaje, że pracuje na czarno.
  • 73% ankietowanych deklaruje chęć kontynuacji pracy w Polsce, zaś 27% nie wyraża takiego zamiaru, z czego 9% chce powrócić do swojego kraju, a 18% chciałoby znaleźć pracę w innych krajach Europy.
  • Liberalizacja przypisów dotyczących rynku pracy w Niemczech wywołuje zainteresowanie wśród ankietowanych cudzoziemców, gdyż 16% respondentów zadeklarowała jednoznaczną chęć poszukiwania pracy w tym państwie, 32% nie ma jeszcze na ten temat zdania, zaś 52% nie zadeklarowała chęci pracy w Niemczech.

Odnosząc się do procesu otrzymania pracy w Polsce:

  • 39% ankietowanych ma jednoznacznie dobre opinie, 14% deklaruje, iż ponosiła koszty związane z procesem rekrutacji, pozostali 47% deklaruje, iż procedury związane z rekrutacją są zbyt długotrwale i skomplikowane.
  • Procedury legalizacji pobytu (kartę pobytu) przez 74% respondentów oceniane jako zbyt skomplikowane i długotrwałe, 19% jako poprawne i dobre, 7% narzekało ,iż związane to było ze zbyt wysokimi kosztami.
  • Odnośnie planów pozostania na dłużej w Polsce, wśród najważniejszych elementów motywujących do pozostania są wyższe niż obecnie wynagrodzenie – 54%, uproszczenia procedur legalizacji pracy i pobytu – 29%, uznawalność wykształcenia 12% oraz zwiększenia programów integracji oraz bezpłatnej nauki języka polskiego – 5%.

Ankieta obejmowała również kwestie związane z przejawami dyskryminacji, aktami wrogości i syndromu wykluczenia. 73% ankietowanych nie zgłaszało takich doświadczeń, 27% deklarowało, iż zetknęło się z mową nienawiści 9%, zaczepkami chuligańskimi 4%, agresją fizyczną 0.5%, wykluczeniem społecznym 13.5%.

Badanie zostało przeprowadzone przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą we współpracy z Agencją pracy tymczasowej Foreign Personnel Service.

Centrum Wielokulturowe – warszawskie centrum DIALOGU

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od tego roku została partnerem w ramach projektu „Centrum Wielokulturowe – warszawskie centrum DIALOGU”, wspieranego przez władze miasta stołecznego Warszawy. Realizacja projektu odbyła się w ścisłej współpracy pomiędzy naszą Izbą a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „PRO HUMANUM”, Fundacją dla Somalii i Fundacją ARMENIAN FOUNDATION.

Podejmowane w partnerstwie kompleksowe działania składają się w bardzo bogaty program wydarzeń na 2020 r. W ramach projektu Polsko-Ukraińska Izba prowadzi ścieżkę doradztwa zawodowego dla cudzoziemców, obejmującą kwestie zatrudnienia obcokrajowców, redagowania CV i kompletowania dokumentacji niezbędnej dla podjęcia pracy i legalizacji pobytu. Ponadto będziemy wspierać i współtworzyć wiele ciekawych wydarzeń poświęconych szerokiemu spektrum problematyki integracyjnej i różnorodności kulturowej. Oprócz wyżej wymienionych partnerów projektu działalność Centrum opierać się będzie również na współpracy z 12 partnerami sieciującymi, co pozwoli dotrzeć i skupić wokół Centrum wiele idei i znacznie wzmocnić ofertę działań własnych skierowanych do różnych grup i środowisk. Istotnym aspektem jest również aktywizacja działalności edukacyjnej z zakresu antydyskryminacji, a także organizacji debat, seminariów i paneli dyskusyjnych na ten istotny temat. Poprzez współpracę ze szkołami Centrum aktywne będzie również w propagowaniu idei społeczeństwa otwartego wśród warszawskiej młodzieży.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w imieniu własnym i partnerów zaprasza do zapoznania się z programem działań  i do uczestnictwa w zaplanowanych na 2020 r. wielokulturowych inicjatywach i wydarzeniach na stronie www Cetrum.

III Kongres Praw Obywatelskich

III Kongres Praw Obywatelskich

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w III Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP, który odbył się 13-14 grudnia br w Warszawie i jak co roku stanowił miejsce szerokiego dialogu społecznego na temat praw obywatelskich, sytuacji społecznej i ekonomicznej naszego kraju, prognoz i perspektyw dot. dalszego rozwoju demokracji w Polsce.

Wkładem PUIG była aktywna partycypacja w sesji dyskusyjnej pt. „ Zatrudnienie obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy – wyzwania i szanse”. Prelegenci wraz z moderatorem panelu Myrosławą Keryk, Prezes Fundacji „Nasz Wybór” przeanalizowali obowiązujące regulacje prawne dot. dostępu do polskiego rynku pracy przez pracowników z zagranicy oraz ich rosnący udział w realizacji bieżących potrzeb i wyzwań gospodarczych, a także ich udział w ZUS, do którego odprowadzają składki związane z wykonywaną przez nich prace w Polsce. Rozmawiano także o ewentualnych scenariuszach po wprowadzeniu przez Niemcy liberalizacji przepisów ułatwiających cudzoziemcom z państw trzecich wykonywanie pracy u naszego zachodniego sąsiada. W panelu uczestniczyli dr Izabela Florczak i dr Marcin Wujczyk z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Andrzej Drozd, Wiceprezes PUIG i dr Andrzej Szybkie, Dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych w Centrali ZUS.

Spotkanie informacyjno-analityczne „Rewolucja czy kontynuacja? Pół roku prezydentury Zełeńskiego”

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w zorganizowanym przez Ośrodek Studiów Wschodnich spotkaniu informacyjno-analitycznym pod tytułem „Rewolucja czy kontynuacja? Pół roku prezydentury Zełeńskiego”. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji na Ukrainie po wyborach prezydenckich, perspektywom dalszego społeczno-politycznego rozwoju oraz różnicom w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej nowej ekipy wywodzącej się z partii „Sługa narodu”. Omówiono również spotkanie w formacie Normandzkiej Czwórki (przewódcy Francji, Niemczech, Rosji i Ukrainy), który miał miejsce w przeddzień.

Ze strony ukraińskiej gośćmi specjalnymi byli Kristina Berdynskykh – czołowa publicystka politycznego tygodnika „NW” (Kijów) oraz Jurij Romanenko – główny redaktor portalu Hvylya.net, Ukraiński Instytut Przyszłości. PUIG tradycyjnie aktywnie uczestniczy we wszelkich debatach, ekonomicznych, społecznych i politycznych dotyczących Ukrainy, organizowanych przez różnorodne gremia, think-tanków i ośrodków akademickich kształtujących wizerunek Ukrainy w Polsce.

Rośnie liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach

Mimo ogólnego spadku liczby studentów w Polsce, stale wzrasta ilość studentów zagranicznych na uczelniach prywatnych, przede wszystkim z Ukrainy.

Z raportu GUS – „Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.”, wynika, że w 2016 r. w Polsce studiowało 1 mln 34 tyś. osób, w 2017 r. – 969 tyś., a w 2018 r. – 901 tyś. Jednocześnie w sektorze szkól niepublicznych utrzymuje się wzrost dodatni przy jednoczesnym spadku liczby samych uczelni. W ciągu ostatnich 10 lat liczby placówek spadła niemal o 1/3, zaś te które pozostały na rynku edukacyjnym wzmocniły swoje pozycje i wzbogaciły ofertę nauczania.

Najliczniejsza grupa narodowa na naszych uczelniach (poza Polską) pochodzi z Ukrainy, to ponad 40 tyś. studentów. Na drugim miejscu są Białorusini, potem kolejno Hindusi, Hiszpanie i Turcy. Należy podkreślić, iż polskie uczelnie prywatne znacznie zwiększyły liczbę kierunków z językiem wykładowym angielskim oraz wzbogaciły ofertę edukacyjną, tak aby w maksymalny sposób odpowiadała ona oczekiwaniom i aspiracjom zagranicznych studentów. Można śmiało powiedzieć, iż obcokrajowcy w znacznym stopniu przyczynili się do wzmocnienia sektora placówek prywatnych, zarówno w kontekście finansowym, jak i demograficznym. Z satysfakcją można odnotować fakt, iż priorytet internacjonalizacji edukacji w Polsce jest z powodzeniem realizowany, zaś Polska jako kraj ugruntowuje swoja pozycję w rankingu edukacyjnej atrakcyjności dla młodzieży z innych krajów. Obok bogatej oferty kierunków i specjalizacji uczelnie dają możliwość skorzystania z akademików i wspomagają studentów i absolwentów w odnalezieniu się na ścieżce dalszej kariery zawodowej. Szczególne miejsce zajmuje w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Vistula, SWPS i inne. Wiele z tych uczelni posiada własną wykwalifikowaną kadrę oraz inwestuje w pracę badawcze i innowacyjne. Zagraniczni studenci niewątpliwie tworzą potencjał intelektualny dla rynku pracy w Polsce oraz krajach ich pochodzenia.

Prognozy rozwoju rynku pracy w Polsce po 2020 r.

Jednym z podstawowych pytań dotyczących rozwoju na polskim rynku pracy pozostają konsekwencje uchwalenie nowego prawodawstwa w Niemczech, ułatwiającego podjęcie pracy przez obywateli państw trzecich za zachodnia granicą. Przypominamy, że otwarcie to dotyczy jedynie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, dokumentujących znajomość języka niemieckiego oraz posiadających wystarczającą ilość środków finansowych, pozwalających na utrzymanie się do czasu podjęcia pracy. Kandydat na pracownika powinien legitymować się wykształceniem wyższym lub zawodowym, a uzyskanie odpowiedniej wizy warunkowane będzie przedstawieniem umowy o pracę. Preferencje będą posiadacz pracownicy IT i innych wysokokwalifikowanych zawodów. Powyższe uwarunkowania nie spowodują masowego odpływu pracowników z Polski, aczkolwiek w perspektywie czasowej będą mieć wpływ na cyrkulacje siły roboczej.

Obserwujemy również stopniowy wzrost płac, oferowanych pracownikom ze Wschodu w Polsce. Niemniej jednak średnia wynagrodzeń w Niemczech pozostaje znacznie wyższa, zaś stawki oferowane w dużych miastach Ukrainy stają się porównywalne do poziomu zarobków w Rzeczypospolitej. Jednym z najważniejszych aktualnych wyzwań jest przeciwdziałanie szarej strefy oraz propagowanie zasad etycznej rekrutacji, korzystnych zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Spotkanie informacyjne dotyczące standardów etycznej rekrutacji IRIS

W czwartek 7 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące międzynarodowych standardów etycznej rekrutacji IRIS, organizowane w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Agendą ONZ ds. Migracji, przy wsparciu partnera strategicznego kampanii – agencji pracy tymczasowej Foreign Personnel Service.

Podczas spotkania został szczegółowo przedstawiony stan obecnej migracji zarobkowej w Polsce, w tym główne jej kierunki, tendencje, szanse i zagrożenia. Podkreślono utrzymującą wzrostową tendencję wydawania zezwoleń na pracę dla pracowników z zagranicy, która w 2019 r. przekroczyła liczbę ponad pół miliona egzemplarzy, co jednak wciąż jest niewystarczająco dla potrzeb polskiej gospodarki i rodzimych przedsiębiorstw. W ciągu dyskusji przeanalizowano także cały przebieg rekrutacji zagranicznych obywateli w Polsce, zdiagnozowano kluczowe patologie w tym procesie oraz napięcia na linii pracodawca-pracownik-państwo. Wyróżniono cały szereg złych praktyk stosowanych przez agencje rekrutacyjne, w tym m.in. oszustwa i pobranie pieniędzy za swoje usługi, niski poziom komunikacji z pracownikiem oraz brak udzielenia należytej informacji o życiu i prawach w państwie przyszłego pobytu. Dodatkowo zwrócono uwagę na występujące ponaglenia ze strony urzędników państwowych podczas rozpatrywania skarg i wniosków pracowników z zagranicy. Sposobem rozwiązania wyżej zasygnalizowanych problemów jest wdrożenie standardów etycznej rekrutacji IRIS, których podstawą jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji, opieki oraz warunków przejazdu i pobytu dla pracowników, a także przełożenie wszelkich opłat na stronę rekrutującą.

W trakcie wymiany poglądów, Prezes Zarządu Greygoose Outsourcing i Foreign Personnel Service Paweł Kułaga podzielił się własnym doświadczeniem na tym polu, ukazał na słabe stronę niewłaściwych praktyk rekrutacji oraz na przykładzie własnej firmy zaprezentował możliwości, zalety i wyzwania wynikające ze stosowania zasad IRIS. Paweł Kułaga zwrócił uwagę, że choć główną grupę migrantów zarobkowych w Polsce wciąż stanowią obywateli Ukrainy i Białorusi, lecz zauważalnym jest wzrost zainteresowania Polską ze strony obywateli państw Południowo-Wschodniej Azji, w tym z Wietnamu, Filipin i Bangladeszu. W tych krajach praktyki rekrutacji silnie się różnią od stosowanych w Polsce, co wymaga jeszcze większych nakładów i wysiłków ze strony agencji pracy. Zasady IRIS pozwalają jednak obniżyć koszt takiej rekrutacji dla wszystkich stron w niej uczestniczących.

Paweł Kułaga podkreślił, że mimo jawnych korzyści, takich jak zadowolenie pracowników i transparentność firmy, uczciwa rekrutacja uczyniła ofertę jego agencji bardziej konkurencyjną i pozwoliła współpracować z największymi klientami w branży.

 

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia lekarzy i personelu medycznego z zagranicy

Od 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące ułatwień w procesie zatrudnienia obcokrajowców na stanowiska w polskiej służbie zdrowia. W placówkach zdrowia brakuje personelu lekarskiego, co utrudnia funkcjonowanie przychodni i szpitali oraz obniża jakość usług i wydłuża kolejki pacjentów. Związane jest to z odpływem absolwentów studiów medycznych i lekarzy do pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Mając powyższe na uwadze i w celu skrócenia czasu oczekiwania w kolejce planuje się szybszą ścieżkę zatrudnienia lekarzy z Ukrainy, Białorusi i innych krajów.

Aktualnie lekarze z zagranicy nostryfikują swoje dyplomy, zdając specjalne egzaminy i odbywając lekarską praktykę. Nowe przepisy pozwalałyby na zdanie egzaminów w placówce, która wyraziłaby zapotrzebowania i gotowość zatrudnienia cudzoziemca. Odpowiedzialna za wydanie pozwoleń byłaby właściwa okręgowa rada lekarska. Jako warunek pozostawałaby znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Umożliwiłoby to zatrudnienie cudzoziemców w okresie nie dłuższym niż 5 lat w jednym miejscu pracy. Kwalifikacja lekarza potwierdzałaby jego praca dla konkretnej placówki medycznej.

Ukraińcy wspierają PKB i rynek pracy

Ukraińcy wspierają PKB i rynek pracy

Na portalu jednego z partnerów naszej kampanii pojawił się artykuł o korzystnym wpływie pracowników z zagranicy na gospodarkę oraz o ile byłby większym, gdyby nie długie procedury biurokratyczne. Okazuje się bowiem, że aż 11% wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich pięciu latach jest zasługą imigrantów, w tym głównie Ukraińców, którzy przyjeżdżją do Polski za pracą.

Artykuł powstał również na podstawie opracowań i danych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w imieniu której szeroko wypowiadał się Andrzej Drozd, wiceprezes PUIG. Zwrócił on uwagę, że pomimo zauważalnych wysiłków administracji (zwiększania liczby pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców w urzędach), w zdecydowanej większości UW nadal pozostaje nierozwiązany problem długotrwałego oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę oraz pobyt. To spora bariera dla pracodawców i pracowników, aby nie zwiększać szarej strefy.

Polecamy cały artykuł na stronie Rzeczpospolitej

Coraz więcej Ukraińców pracuje na kierowniczych stanowiskach

Wciąż utrzymuje się wzrostowa tendencja liczby wydawanych zezwoleń na pracę udzielonych Ukraińcom w Polsce, która w pierwszym półroczu 2018 r. wynosi ok. 110 tyś, a w analogicznym okresie 2019 ponad 162 tyś. (dane pozyskane z serwisu Bankier.pl). Wiele sektorów rynku, a zwłaszcza takie neuralgiczne jak budownictwo i usługi, dzięki kadrze pracowników ze Wschodu zapewnia sobie ciągłość pracy oraz realizację podjętych zobowiązań i kontraktów. Obywatele Ukrainy nadal zajmują głównie stanowiska niższego szczebla, niewymagające wysokiego wykwalifikowania, ale warto podkreślić obserwowaną w ostatnim czasie wzrostową tendencję zatrudniania Ukraińców na wyższych stanowiskach (przedstawicieli władz publicznych, kadra zarządzająca – kierownicza i menedżerska oraz sektor IT). Procentowo jest to wzrost o ok. 50% w stosunku do roku poprzedniego. Rośnie również zatrudnienie cudzoziemców w sferze zawodów medycznych, edukacyjnych i artystycznych. Tendencja ta wskazuje na dywersyfikację zawodową, a także na określony awans pracowników z zagranicy w określonych grupach zawodowych.

Wśród osób deklarujących chęć wyjazdu z Polski i podjęcia pracy w innych krajach docelowym kierunkiem pracy są Niemcy, Czechy, Kanada i Norwegia. Według badań przeprowadzonych przez NBP, wyjazd do innego kraju deklarowało 10-12 % przebywający w Polsce migrantów objętych badaniem.

Wzrostowa tendencja wydawania pozwoleń na pobyt w UE obywatelom państw trzecich

Jak wynika z badań Eurostatu, na które powołuje się portal Bankier.pl, Polska pozostaje unijnym liderem w przyznawania legalnego prawa pobytu obywatelom państw trzecich, w tym przede wszystkim obywatelom Ukrainy. Z danych wynika, że w ubiegłym roku państwa członkowskie UE udzieliły łącznie 3,2 mln pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom państw spoza UE. Jest to wynik o 0,4 % wyższy niż w roku ubiegłym. Polska w tym czasie wydała 635 tyś. pozwoleń na pobyt w naszym kraju, co stanowi 1/5 wszystkich pozwoleń wydanych przez kraje Unijne. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy (544 tyś.), Wielka Brytania (451 tyś.), Francja (265 tyś.) i Hiszpania (260 tyś.). Polska jest przede wszystkim liderem w kategorii pozwoleń przyznawanych w związku z chęcią podjęcia pracy, ponad 328 tyś. Z kolei, Wielka Brytania wydała najwięcej pozwoleń ze względów edukacyjnych – 190 tyś, natomiast Niemcy z powodów związanych z uchodźctwem – 219 tyś, z czego większość dotyczyła statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej oraz ochrony ze względów humanitarnych. W 2018 r. największymi beneficjentami w zakresie liczby zezwoleń w UE byli obywateli Ukrainy (527 tyś., z czego 78% w Polsce), Chin (206 tyś., z czego ponad połowa w Wielkiej Brytanii), Indii (197 tyś, z czego 36% w Wielkiej Brytanii), Syrii (174 tyś, z czego 71% w Niemczech) i tak dalej. Spodziewane jest utrzymania dodatniego tempa wzrostu wydawania zezwoleń, z powodu na sytuację demograficzną w Europie, potrzeb lokalnych rynków pracy oraz wciąż nieuregulowanych konfliktów na Bliskim Wschodzie, które skutkować mogą kolejnymi falami migracyjnymi w kierunku Europy.

Spotkanie analityczne dotyczące delegowania pracowników z państw trzecich

W dniu 10 października 2019 r. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w spotkaniu w ramach projektu Con3Post poświęconemu delegowaniu obywateli państw trzecich, zwłaszcza w sektorze budowlanym i opieki społecznej. Drugim filarem merytorycznym spotkania była perspektywa Ukrainy jako kraju pochodzenia delegowanych pracowników cudzoziemskich. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Badań nad Migracjami UW przy współpracy z PUIG, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Università Ca’ Foscari Venezia i innych ośrodków badawczych. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Prawnych oraz fundacji „Nasz wybór”.

Coraz więcej migrantów zarobkowych z państw trzecich korzysta ze ścieżki delegowania przez firmy rekrutujące do wielu krajów Unii Europejskiej, m.in. Polski, Niemiec, Francji i in. Z uwagi na fakt, iż jest to zjawisko stosunkowo nowe i tylko częściowo osadzone w realiach prawno-cywilnych analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju delegowania pracowników staje się priorytetem dla środowiska naukowego, zajmującego tą ważną problematyką. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania badań Pana Kamila Matuszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami UW, dotyczącego pracowników z Ukrainy i Polski w sektorze opieki domowej.

Należy podkreślić, iż PUIG w ramach kampanii „Partnerstwo i Zatrudnienie” rozwija stałą współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i z inicjatywy obu stron będzie ona kontynuowana w procesie analitycznym i badawczym w przyszłości.

Nielegalne zatrudnienie patologią dla pracodawców i pracowników

Jak informuje serwis tu.swinoujscie.pl, funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Kołobrzegu, Świnoujścia i Elbląga przeprowadzili cztery kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. W efekcie stwierdzono, że w sprawdzanych podmiotach branży budowlanej, hotelarskiej i produkcyjnej nielegalnie zatrudnionych było 63 cudzoziemców z Ukrainy i Mołdawii.

Naruszenie przepisów stanowiła praca bez wymaganego zezwolenia, dodatkowo kontrolowani pracodawcy nie powiadomili właściwych instytucji o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Pracodawcy odpowiedzą przed sądem za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wbrew obowiązującym przepisom oraz za brak powiadomień z ich strony właściwych urzędów. Natomiast nielegalnie pracujący cudzoziemcy z uwagi na brak ważnych wiz, przeterminowane pobyty oraz zatrudnienie na czarno otrzymali zakaz ponownego wjazdu od 6 do 12 miesięcy.

Zjawisko nielegalnej pracy uderza zarówno w polskich pracodawców jak i ich cudzoziemskich pracowników. Niezmiernie ważne jest zapobieganie tej patologii oraz propagowanie i wdrażanie zasad etycznej, bezpiecznej i korzystnej dla obu stron rekrutacja.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w ramach kampanii społecznej Partnerstwo i Zatrudnienie niejednokrotnie podejmowała interwencję w tej drażliwej kwestii oraz stale współpracuje z instytucjami takimi jak IOM (Międzynarodowa Agencją w ds. Migracji), Urzędami pracy, Państwową Strażą Graniczną i wieloma samorządami.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie działa również w ramach międzynarodowego programu zatrudnienia IRIS.

Wręczenie stypendiów Fundacji Dorastaj z Nami

Przewodniczący komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia P. Kułaga wraz z parą prezydencką wziął udział we wręczeniu stypendiów Fundacji Dorastaj z Nami.

12 września 2019 roku w Belwederze odbyła się uroczystość przyjęcia nowych podopiecznych do Fundacji Dorastaj z Nami. W ramach „Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów” stypendia otrzymały dzieci, których rodzice zginęli, bądź zostali poszkodowani na służbie.

Wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą w uroczystości wziął udział Przewodniczący Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia i ekspert Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” P. Kułaga, który jako przedsiębiorca uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych i charytatywnych.

Foreign Personnel Service, jedna z największych w Polsce spółek w zakresie rekrutacji, którą prowadzi Pan Kułaga, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie wspiera Fundację Dorastaj z Nami.

Pod opieką Fundacji jest obecnie 135 dzieci policjantów, żołnierzy, strażaków, ratowników górskich, którzy zginęli w trakcie służby lub doznali ciężkich obrażeń. Celem działania Fundacji jest długofalowe wsparcie edukacji dzieci i młodzieży od ich najmłodszych lat do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia.

PUIG sygnatariuszem memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców

6 września w Urzędzie Miasta Krakowa podpisane zostało Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, przygotowane w trosce o prawidłowy i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki i skierowane do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o podjęcie pilnych działań pozwalających ograniczyć negatywne skutki braku pracowników na polskim rynku pracy.

Memorandum zawiera propozycje zmian w przepisach prawa oraz propozycje usprawnień w zakresie procedur oraz dobre praktyki wypracowane na drodze konsultacji pomiędzy izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i władzami samorządowymi miast polskich.

Ustabilizowanie rynku pracy jest bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców, ale także dla lokalnych wspólnot samorządowych. Pracujący legalnie cudzoziemcy przyczyniają się do większych dochodów bezpośrednich i pośrednich Państwa, jak również i lokalnych wspólnot samorządowych. Ważny jest tez aspekt społeczny zatrudniania cudzoziemców, nowe relacje społeczne, coraz większe zaangażowanie cudzoziemców w działania lokalnych wspólnot.

Wśród propozycji zmian w zakresie przepisów prawa znalazły się m.in. postulaty wydłużenia okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy i odstąpienia od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca.

Uroczystość podpisania memorandum zainicjował Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski.

Memorandum (PDF)

 

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Promocja globalnej inicjatywy IRIS

W ramach kampanii „Partnerstwo i zatrudnienie” PUIG włączyła się do promocji globalnej inicjatywy IRIS

W ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie” Polska-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie włączyła się do promocji globalnej inicjatywy IRIS (International Recruitment Integrity System), którą prowadzi w Polsce Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wspólnie z partnerami.

Pierwszy etap promocji odbył się w lipcu bieżącego roku. 16 lipca w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce prezentacja inicjatywy IRIS oraz etapów wdrażania jej w Polsce, podczas którego Dyrektor krajowego biura The International Organization for Migration (IOM) w Polsce Anna Rostocka oraz Programme Manager IRIS Paweł Szalus przedstawili założenia globalnej inicjatywy IRIS.

IRIS (International Recruitment Integrity System) jest wielostronną inicjatywą Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, oferującą sprawdzone narzędzia do weryfikacji standardów etycznej rekrutacji. Obecnie system IRIS wdrażany jest w wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, a także w krajach europejskich, w tym w Polsce i w Ukrainie. Standardy IRIS określone zostały we współpracy z rządami, pracodawcami, agencjami rekrutacyjnymi, pracownikami i stanowią wymierne korzyści dla każdej z tych grup. Program IRIS wspomaga pracowników w rozpoznaniu uczciwych agencji, zmniejsza ryzyko naruszeń ich praw oraz rozszerza dostęp do środków naprawczych. Pracodawcom IRIS daje możliwości identyfikacji uczciwych pośredników oraz zwiększenia przejrzystości w procesie rekrutacji. Dla agencji rekrutacyjnych zapewnia optymalizację kosztów oraz tworzy przewagę rynkową. Z kolei dla rządów IRIS stanowi wysoką wartość, gdyż wspiera przestrzeganie prawa oraz optymalizację zarządzanie migracjami.

W ramach prezentacji IRIS odbył się panel dyskusyjny „Etyczna rekrutacja – korzyści dla pracodawcy i agencji rekrutacyjnych”, w którym aktywny udział w roli prelegentów wzięli przedstawiciele PUIG — Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd oraz Przewodniczący Komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Migracji i Zatrudnienia oraz Prezes zarządu największych w Polsce spółek rekrutacyjnych Foreign Personnel Service sp. z o.o. oraz Greygoose Outsourcing sp. z o.o. Paweł Kułaga.

Pan Andrzej Drozd opowiedział o działaniach Izby na rzecz promocji etycznych zasad zatrudnienia, zwłaszcza w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie”, która działa już półtora roku. Inicjatywa ta ma na celu zwalczanie wszystkich patologii, które mogą występować w procesie rekrutacji, również na linii pracownik-agencja-pracodawca.

Prelegent podkreślił, iż dla biznesu właściwy kapitał ludzki jest najważniejszym elementem rozwoju przedsiębiorstwa, właśnie dlatego potrzebne są określone standardy, które zagwarantują jakość usług agencji rekrutacyjnych. Stwierdził, iż proces rekrutacji jest dla biznesu dosyć kosztowny. Przedsiębiorcom szczególnie zależy na tym, żeby rekrutacja odbywała się według określonych standardów, co by gwarantowało, że zatrudniony pracownik będzie przygotowany do pracy.

Obecnie jest tak, iż ponosząc duże wydatki na usługi spółek rekrutacyjnych, przedsiębiorcy otrzymują pracowników, które nie są gotowi do funkcjonowania w nowym kontekście kulturowym oraz w nowym miejscu pracy.

Pan Paweł Kułaga z kolei podkreślił doniosłość wprowadzenia wysokich standardów w zakresie rekrutacji pracowników, co, jego zdaniem, pozytywnie przełoży się na krajowy rynek pracy. Zwrócił uwagę na fakt, iż pracownicy zagraniczni w Polsce napotykają na problemy zawiązane z procedurami legalizacji pobytu oraz pracy, ale także z nieuczciwością ze strony niektórych firm rekrutacyjnych, często nie wywiązujących się ze swoich obietnic wobec pracowników oraz pracodawców. Osoby, które korzystają z usług takich agencji, często tracą środki finansowe, doświadczają naruszenie ich praw, przebywają w trudnych warunkach bytowych. Przekłada się to negatywnie na postrzeganie wszystkich spółek rekrutacyjnych. W tym kontekście, zdaniem Pana Pawła Kułagi, ważnym jest, aby proces rekrutacji odbywał się według ustalonych ustalonych standardów, przyjaznych i transparentnych zarówno dla migrantów, jak i pracodawców i agencji rekrutacyjnych.

W celu przedstawienia szczegółów inicjatywy IRIS oraz promocji etycznych standardów rekrutacji w dniach 17-18 lipca 2019 odbyło się szkolenie. Prowadzone było przez ekspertów IOM i adresowane do agencji rekrutacyjnych, które są̨ zainteresowane wdrożeniem międzynarodowych standardów etycznej rekrutacji, uzyskaniem certyfikatu lub weryfikacją stosowanych procedur. Wzięli w nim udział przedstawicieli największych spółek branży w Polsce.

Obecnie Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do kolejnej fazy wdrażania standardów etycznej rekrutacji IRIS w Polsce.

Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji

W piątek 14 czerwca 2019 roku w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56 w Warszawie odbyła się konferencja „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji”, której organizatorami byli Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.

Wydarzenie organizowane w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” prowadzonej przez PUIG było podzielone na 4 bloki: Samorządy, Rynek Pracy, Biznes, Społeczeństwo i miało na celu wspólnie z rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszeniami pracodawców omówić stan obecny oraz perspektywy rozwoju procesów szeroko rozumianej integracji.

Konferencję zainaugurowali Jacek Piechota, Prezes PUIG i Michał Olszewski, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawa. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, świata biznesu i mediów.

Paweł Kułaga, Prezes Foreign Personnel Service, Przewodniczący Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia wystąpił z prezentacją raportu „PROFIL SPOŁECZNY MIGRANTA ZAROBKOWEGO Z UKRAINY” – badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

W pierwszej części spotkania były zaprezentowane działania miast i samorządów na rzecz integracji cudzoziemców. Udział w panelu wzięli przedstawiciele urzędów miast Warszawy, Łodzi, Lublina, Wrocławia i Gdańska.

W drugim panelu pt. Rynek Pracy zostały omówione przepisy prawne i regulacje. Zwrócono uwagę na problemy i nieprawidłowości występujące w zatrudnianiu, nadużycia w przypadku agencji pracy tymczasowej. Jedną z najważniejszych rzeczy na płaszczyźnie legalności zatrudnienia obcokrajowców pozostaje aspekt współpracy między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w dostęp cudzoziemców do rynku pracy.

Kolejny panel był poświęconej tematyce biznesowej. Przedstawiono dobre praktyki w zatrudnianiu cudzoziemców, zwrócono szczególną uwagę na rzetelne informowanie na temat warunków pracy, warunków wynagrodzenia, warunków zamieszkania itd. Wspomniano ułatwienia językowe oferowane instytucjami finansowymi. Ponadto wspomniano o niemieckiej reformie w zatrudnianiu cudzoziemców i zagrożeniach dla polskiego rynku pracy.

W ostatnim panelu pod nazwą Społeczeństwo szczególną uwagę poświęcono roli integracji w społeczeństwie wielokulturowym. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych mówili m.in. o sposobach włączania migrantów, aby stali się częścią społeczeństwa polskiego.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztacie pt. Kuchnia odeska, organizowanym w ramach projektu „Wspólna kuchnia: międzynarodowe warsztaty Bemowa”.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

PUIG: Po otwarciu rynku pracy w Niemczech w 2020 r., nie będzie masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Polski

Przyjęte w ubiegłym tygodniu przez niemiecki parlament regulacje prawne, które już w przyszłym roku ułatwią obywatelom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w Niemczech nie spowodują masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Warszawy do Berlina, czego obawiają się polscy przedsiębiorcy. Potrzebne jest jednak uproszczenie procedur w ich zatrudnianiu, by polski rynek pracy był konkurencyjny wobec niemieckiego i zachęcał kolejnych migrantów z Ukrainy do podejmowania pracy w naszym kraju – oceniają eksperci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Stanowisko Izby przedstawiono podczas spotkania z dziennikarzami, które zorganizowano 10 czerwca w Warszawie w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Wzięli w nim udział Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Paweł Kułaga, prezes Foreign Personnel Service, Katarzyna Ziółkowska, radca prawny kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz dr Marek Benio, wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy.

Niemcy postawili na wykwalifikowanych pracowników

Jak wyjaśniała radca prawny Katarzyna Ziółkowska, przegłosowane w piątek, 7 czerwca przez Bundestag przepisy nie spowodują, jak wcześniej się spodziewano, szerokiego otwarcia niemieckiego rynku pracy na pracowników z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Podjąć pracę w Niemczech od 2020 r. bowiem będą mogli tylko pracownicy posiadające odpowiednie uznane kwalifikacje lub w pewnych branżach jak IT, wykazane odpowiednio długie doświadczenie zawodowe. Zrezygnowano jednocześnie z tzw. testu rynku pracy oraz z wymogu znajomości języka niemieckiego.– Cała ustawa jest skoncentrowana na tym, aby przyciągnąć do Niemiec wykwalifikowanych pracowników, a nie tzw. taniej siły roboczej. Niemiecki ustawodawca zabezpieczył się, by do ich kraju nie przyjeżdżali pracownicy, którzy od razu weszli by w niemiecki system ubezpieczeń społecznych – wyjaśniała Katarzyna Ziółkowska.

Zdaniem prezesa Foreign Personnel Service Pawła Kułagi nie powinniśmy zatem spodziewać się masowego wyjazdu Ukraińców z Polski.  – Niemcy, owszem potrzebują, prawie 1,5 miliona pracowników, ale  przyjmą najwyżej 25 tysięcy bardzo dobrze wykwalifikowanych migrantów. Ułatwienia nie obejmą pracowników niewykwalifikowanych, którzy w większości obsługują w Polsce zakłady produkcyjne, uzupełniają braki w pracach sezonowych, czy sprzedawców. Ci w większości pozostaną w Polsce – ocenił Paweł Kułaga.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

Niemniej, jak podkreśla wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd, to dobry moment, aby przyśpieszyć w Polsce prace nad ułatwieniami administracyjnymi w zatrudnianiu Ukraińców w naszym kraju.  Zdaniem ekspertów Izby, konieczna jest konkurencja ze strony Polski poprzez organizację na szeroką skalę bezpłatnych kursów języka polskiego, aby związać cudzoziemców z rynkiem. – Potrzebujemy także reformy procedur legalizacji pracy i  pobytu cudzoziemców w Polsce – stwierdził Andrzej Drozd.

Wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy dr Marek Benio ocenił, że bez takiej reformy w Polsce, szybko nasz kraj straci na atrakcyjności dla pracowników, np. z Ukrainy. – W konkurencji z niemieckim rynkiem pracy, ci Ukraińcy, którzy już się u nas osiedlili nie będą masowo wyjeżdżać za chlebem do Niemiec. Ale nowi migranci będą mieli do wyboru: łatwa droga administracyjna legalizująca prace w Niemczech i trudny dla nich język niemiecki albo trudna droga administracyjna w Polsce i łatwiejszy język polski. Bez reformy procedur administracyjnych napływ nowych pracowników z Ukrainy może się zmniejszyć  – powiedział dr Marek Benio.

Ponadto, jak zwróciła uwagę dyrektor krajowego biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Anna Rostocka, nie powinniśmy zapominać o integracji migrantów, niezbędnym elementem której jest budowanie społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, opartego na dialogu społecznym i poszanowaniu wielokulturowości.

 

 

Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy – raport Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service

W środę 10 kwietnia 2019 r. podczas debaty „Obywatel Ukrainy jako pracownik w Polsce. Wnioski z kampanii społecznej Partnerstwo i Zatrudnienie, zainicjowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą”, która odbyła się w czasie Baltic Business Forum, został zaprezentowany raport „PROFIL SPOŁECZNY MIGRANTA ZAROBKOWEGO Z UKRAINY”. Raport dotyczy projektu badawczego przeprowadzonego na początku 2019 r. na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”. W panelu wzięli udział przedstawiciele rządów Ukrainy i Polski, samorządów, pracodawców, agencji pośrednictwa pracy, a także organizacji pozarządowych, reprezentujących interesy cudzoziemców w Polsce. W roli moderatora wystąpił Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Zgodnie z raportem, 64% pracowników zarobkowych z Ukrainy planuje nadal pracować za granicą, a 82% respondentów – już w ciągu 2019 roku. Prawie 60% ukraińskich migrantów zarobkowych, którzy w najbliższym czasie zamierzają pracować za granicą, planuje wybrać Polskę. Do Niemiec wyjedzie 18% respondentów, Czechy wybierze co dziesiąty migrant zarobkowy. „Mimo obaw polskich pracodawców związanych z otwarciem rynku niemieckiego na pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej, większość ukraińskich migrantów zarobkowych w najbliższym czasie nadal planuje pracować w Polsce. To dobra wiadomość dla polskiego rynku pracy, na którym coraz częściej to właśnie pracownicy z Ukrainy uzupełniają braki kadrowe w polskich firmach. A skoro Ukraińcy nadal są chętni do podejmowania pracy w Polsce, państwo i biznes powinno pomóc im rozwiązywać problemy, z którymi spotykają się w naszym kraju”, – komentuje Jacek Piechota.

Na ciężkie warunki pracy i złe warunki mieszkaniowe w Polsce narzeka 25% pracowników z Ukrainy. Właśnie to dla 30% respondentów może służyć powodem do opuszczenia kraju. Jeszcze 6% respondentów skarży się na negatywne nastawienie społeczności lokalnej do Ukraińców. „Pracownik z Ukrainy nie jest maszyną, ma swoje potrzeby. Jest bardzo potrzebne wsparcie państw – Polskiego i Ukraińskiego. Oba te państwa mają benefity z tego, że Ukraińcy pracują w Polsce i muszą informować Ukraińców o należne im prawa i obowiązki. Jakie potrzeby mają Ukraińcy – głównie integracyjne potrzeby, nauka języka polskiego, wsparcie dla rodzin (informowanie np. jak zapisać dziecko do szkoły, przedszkola), zwiększenie świadomości prawnej”, – zwraca uwagę Myroslava Keryk, Prezes Fundacji „Nasz wybór”.

Radca minister Elżbiety Rafalskiej Magdalena Sweklej zapewnia, że trwają prace nad nową polityką migracyjną, koordynowane przez MSWiA RP we współpracy ze wszystkimi resortami, w tym MRPiPS i MIiR, której istotnym elementem jest polityka integracyjna z dużym akcentem na kwestie potrzeb rynku pracy. „Ministerstwo również dokłada cegiełkę w prace kampanii Partnerstwo i Zatrudnienie. Tłumaczymy wszystkie niezbędne informacje na języki obce, w tym ukraiński. PIP od ponad roku ma osobę, która przyjmuje skargi w języku ukraińskim”, – powiedziała Magdalena Sweklej.

Jeszcze jednym problemem, na który narzekają zarówno pracodawcy jak i pracownicy, jest skomplikowany proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Prezes Foreign Personnel Service Paweł Kułaga zwraca uwagę na specyfikę tego problemu: „Jeśli chodzi o czas wydawania zezwolenia to waha się on od 1,5 miesięcy nawet do 6 miesięcy w poszczególnych województwach. Dlatego rodzi się wniosek, że można zrobić to dużo szybciej. W tej chwili jesteśmy w trakcie pierwszych procesów sądowych. Oczekujemy również na zapowiadane od dłuższego czasu przedłużenie funkcjonowania oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi do 1 roku”.­

Według sondażu, 49% ukraińskich migrantów chce na stałe zamieszkać za granicą, z których 13% już podejmują pewne działania w tym kierunku, pozostali czekają na sprzyjające warunki. 61% respondentów planujących emigrację chce przeprowadzić się do Polski, 17% – do Niemiec, 11% – do Czech. Przy tym 39% nie są gotowi do opuszczenia ojczyzny. 12% respondentów na razie nie podjęli decyzji. Ekspert kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, Prezydent Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Agencji z Międzynarodowego Zatrudnienia Vasyl Voskoboinyk podkreśla: „Według szacunków Ukraińskiego Instytutu Demografii pod koniec 2030 r. liczba osób zdolnych do pracy w Ukrainie zmniejszy się o 2,9 mln osób. Nasze stowarzyszenie już teraz podnosi pytania przyciągania migrantów zarobkowych do Ukrainy. Ukraina musi budować swoją politykę migracyjną, powinna działać w podobnym kierunku jak Polska w latach 2004-2005, kiedy przygotowała program na rzecz uproszczonego zatrudnienia cudzoziemców. Ważną inicjatywą jest również projekt Partnerstwo i Zatrudnienie, który naprawdę działa i pomaga Ukraińcom za granicą”.

Na zakończenie dyskusji Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota zaprosił wszystkich zainteresowanych do włączenia się do kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”: „Chcemy wspólnie walczyć o to, aby jak najmniej było patologii w obszarze zatrudnienia i rekrutacji ukraińskich pracowników, oraz aby ukraińscy pracodawcy mogli mieć kontakt z ukraińskimi pracownikami pracującymi w Polsce”.

Kampania „Partnerstwo i Zatrudnienie” została zainaugurowana rok temu podczas 10 BBF w Świnoujściu. Jej głównym celem jest zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, zwiększenie świadomości prawnej migrantów, a także wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju. Kampania prowadzona jest równolegle w Polsce i w Ukrainie w oparciu o zaangażowanie pozyskanych partnerów.

Do kampanii dołączyły się: Foreign Personnel Service, Greygoose Outsourcing, BNP Paribas, IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja „Nasz Wybór”, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce, Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja Refugee.pl, La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Agencji ds. Międzynarodowego Zatrudnienia, Fundacja Veles+, Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych „Bezpieczny Świat”. Patronat honorowy nad kampanią objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, patronat medialny zapewnia Rzeczpospolita.

Metodologia badania

Okres realizacji badania: 20 grudnia 2018 r. – 15 stycznia 2019 r. Badanie zostało wykonane metodą wywiadów telefonicznych na podstawie skonstruowanego kwestionariusza. Wielkość próby badawczej wyniosła 1025 respondentów w wieku od 18 lat ze wszystkich regionów Ukrainy z wyjątkiem Krymu i okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego. Dobór próby został dokonany metodą generowania liczb losowych. Względny błąd standardowy (z uwzględnieniem efektu planowania – 1.1) nie przekracza 3,1% z prawdopodobieństwem 0,95.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

Raport „Profil Społeczny Migranta Zarobkowego z Ukrainy”