Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia lekarzy i personelu medycznego z zagranicy

Od 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące ułatwień w procesie zatrudnienia obcokrajowców na stanowiska w polskiej służbie zdrowia. W placówkach zdrowia brakuje personelu lekarskiego, co utrudnia funkcjonowanie przychodni i szpitali oraz obniża jakość usług i wydłuża kolejki pacjentów. Związane jest to z odpływem absolwentów studiów medycznych i lekarzy do pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Mając powyższe na uwadze i w celu skrócenia czasu oczekiwania w kolejce planuje się szybszą ścieżkę zatrudnienia lekarzy z Ukrainy, Białorusi i innych krajów.

Aktualnie lekarze z zagranicy nostryfikują swoje dyplomy, zdając specjalne egzaminy i odbywając lekarską praktykę. Nowe przepisy pozwalałyby na zdanie egzaminów w placówce, która wyraziłaby zapotrzebowania i gotowość zatrudnienia cudzoziemca. Odpowiedzialna za wydanie pozwoleń byłaby właściwa okręgowa rada lekarska. Jako warunek pozostawałaby znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Umożliwiłoby to zatrudnienie cudzoziemców w okresie nie dłuższym niż 5 lat w jednym miejscu pracy. Kwalifikacja lekarza potwierdzałaby jego praca dla konkretnej placówki medycznej.