Jak zatrudnić cudzoziemca do pracy w Polsce 2022?

Specustawa ukraińska wywróciła do góry nogami zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami Ukraińcy zyskują prawo do pobytu przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r., czyli od pierwszego dnia wojny w Ukrainie oraz otrzymują z automatu gwarancję pracy w Polsce. Nowe regulacje ww. ustawy dotyczą jedynie obywateli Ukrainy. Z kolei obywatele innych krajów świata, żeby móc pracować w naszym kraju, muszą posiadać dokumenty legalizujące ich pobyt i pracę w Polsce.

1. Zatrudnianie wyłącznie OBYWATELI UKRAINY od 24 lutego 2022 roku. Specustawa ukraińska zmieniła wszystko

12 marca 2022 r. weszły w życie przepisy specustawy ukraińskiej upraszczające procedury zatrudniania i pobytu obywateli Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. Nowe regulacje obowiązują z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia inwazji Rosji na Ukrainę i dotyczą wszystkich obywateli Ukrainy, bez względu na to, czy są uchodźcami wojennymi i przybyli do Polski w pierwszym dniu wojny, czyli 24 lutego 2022 r., czy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 23 lutego 2022 r.

Ukraińcy w Polsce: pobyt ważny 18 miesięcy i prawo do pracy

Zgodnie z zapisami nowej ustawy obywatele Ukrainy uzyskują legalny pobyt ważny przez okres 18 miesięcy oraz z automatu prawo do podjęcia pracy w Polsce.

Do rejestracji pobytu wystarczy im pieczątka wjazdu wbijana przez Straż Graniczną. Jeśli rejestracja nie nastąpi z chwilą przekraczania granicy Polski, to obywatel Ukrainy ubiega się o wniosek legalizujący pobyt nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie Polski, po 9 miesiącach może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy, przyznawane jednorazowo na okres 3 lat. Taki wniosek obywatel Ukrainy składa samodzielnie u wojewody.

Ukraińcy, którzy przebywali legalnie w Polsce przed wojną, mają wydłużoną ważność dokumentów pobytowych do końca 2022 r. Chodzi np. o ich wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy, których ważność upłynie w czasie wojny. Z kolei terminy dokumentów pobytowych i polskich dokumentów  tożsamości wydane po 24 lutego 2022 r. zostają zgodnie z nowymi regulacjami wydłużone na mocy prawa o okres 18 miesięcy.

Specustawa zapewnia Ukraińcom dostęp do polskiego rynku pracy, jeśli ich pobyt został uznany za legalny. Aby Ukrainiec mógł legalnie wykonywać pracę na terenie Polski, podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tegoż pracownika powiatowy urząd pracy. Powiadomienie następuje poprzez system teleinformatyczny: praca.gov.pl.

2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2022, Z WYJĄTKIEM obywateli Ukrainy

Pracę w Polsce podejmują głównie cudzoziemcy z krajów nienależących do Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii. Są to kadry nie tylko pracowników z Ukrainy, ale również z: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Indii. Z roku na rok w celach zarobkowych przyjeżdża także do naszego kraju coraz więcej m.in. obywateli: Uzbekistanu, Armenii. Mamy też wielu przyjezdnych z kierunków azjatyckich, jak np. z Indonezji, Bangladeszu, czy Filipin.

Aby pracownik z zagranicy (z wyłączeniem Ukraińców) mógł przebywać i pracować w naszym kraju, musi legitymować się legalnym zatrudnieniem, jak i tytułem pobytowym w Polsce.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub na podstawie paszportu biometrycznego w tzw. ruchu bezwizowym. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. W zależności od jej rodzaju, jest wydawana maksymalnie do 1 roku.

Najczęściej do Polski przybywają pracownicy z zagranicy w ramach tzw. ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – nie muszą wówczas posiadać wizy lub karty pobytu. Mogą legalnie wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę (do trzech lat) lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (do dwóch lat). Ruch bezwizowy (dotyczy obywateli: Gruzji, Mołdawii, Armenii, Białorusi, Rosji; do 23 lutego 2022 r. – także obywateli Ukrainy) uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie tego okresu, gdy cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce dłużej, to w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce, ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata) do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce

Dla zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce pracodawca (w tym przypadku np. Pajmon CPT, centrum pracy, które rekrutuje pracowników z zagranicy do różnych gałęzi przemysłu i deleguje do firm Kontrahentów zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów) musi spełnić kilka obowiązków.

A) Pracodawca musi posiadać dokument pozwalający na pracę cudzoziemca w Polsce. Są to: zezwolenie na pracę cudzoziemca (okres pracy od roku do trzech lat – dokument wydaje do 30 dni urząd wojewódzki) lub zezwolenie na pracę sezonową (praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe) lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (okres pracy do dwóch lat – dokument wydaje do 7 dni powiatowy urząd pracy). Dokumenty podpisuje sam kandydat (umowa jest przygotowana w języku zrozumiałym dla niego.

B) Ważne jest to, aby zweryfikować, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli tak, to sporządza kopię tego dokumentu i przechowuje go przez cały okres pracy cudzoziemca w Polsce. Dokumentem pozwalającym na pracę w Polsce jest także zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tzw. zezwolenie jednolite, uzyskiwane w ramach jednej procedury. O ten dokument ubiega się u wojewody sam cudzoziemiec. Musi przebywać już legalnie na terytorium Polski i chcieć wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia. Dotyczy takich grup, jak: uchodźcy, małżonkowie obywateli polskich, posiadacze zezwolenia na pobyt stały, posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

C) Pracodawca musi zatrudnić cudzoziemca na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu.

D) Pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jeśli taka powinność wynika z warunków umowy.

 

Źródło: cpt.pajmon.com.pl 

Szczegółowe informacje: Jak zatrudnić Gruzina, Ukraińca, obywatela Mołdawii do pracy w Polsce? To bułka z masłem. RÓŻNICE – PAJMON CPT

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>