Finansowanie nostryfikacji dyplomu z Funduszu Pracy

Informujemy, iż również dla cudzoziemców istnieje możliwość sfinansowania kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Ze wsparcia może skorzystać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o sfinansowanie opłaty we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Wniosek można złożyć w wersji  elektronicznej używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP albo w wersji papierowej. We wniosku należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby;
  • nazwę i adres uczelni prowadzącej postępowanie;
  • wysokość opłaty;
  • państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem;
  • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu starosta zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, umowę o sfinansowanie opłaty.

Szczegółowe informacje: https://psz.praca.gov.pl/…/podnoszenie…/nostryfikacja

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>