Strona Główna

Partnerstwo i Zatrudnienie

Kampania społeczna organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, skierowana przede wszystkim do pracowników z Ukrainy, pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy w Polsce i w Ukrainie.

Misja i cele kampanii

Zwalczanie patologii na rynku rekrutacji zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.
Wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju.
Rozwój dwustronnej współpracy w zakresie międzynarodowego zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji pracowników i organizacji praktyk zawodowych dla studentów oraz prowadzenia badań naukowych.
Projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie migracji zarobkowej, wymiana doświadczeń i budowanie pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej współpracy.
Zaangażowanie w realizacje krajowych programów przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i Ukrainie.

Obszary działań

Otoczenie
formalno-prawne

Projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych, dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Opracowanie propozycji zmian w ustawodawstwie, dotyczącym migracji zarobkowej. Przygotowanie zaleceń i rozwiązań, mających stworzyć odpowiednie warunki, zachęcające ukraińskich migrantów do powrotu do kraju.

Inicjowanie
debaty

Inicjowanie dyskusji w przestrzeni medialnej o wyzwaniach i możliwościach migracji zarobkowej oraz o obecnej sytuacji na polskim i ukraińskim rynku pracy. Uwypuklenie korzyści migracji dla lokalnych społeczności oraz korzyści makroekonomicznych dla Polski i Ukrainy. Zwalczanie stereotypów, utrudniających integrację Ukraińców z polskim rynkiem pracy.

Promocja
„dobrych praktyk”
w zatrudnieniu

Propagowanie dobrych praktyk i wypracowanie wspólnych, wysokich standardów zarówno w rekrutacji jak i zatrudnieniu obywateli Ukrainy w Polsce. Podjęcie działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji ukraińskich pracowników w Polsce, promowanie pozytywnych przykładów powrotu migrantów na ukraiński rynek pracy. Zapobieganie handlowi ludźmi poprzez podnoszenie świadomości prawnej migrantów zarobkowych z Ukrainy.

Doradztwo
prawne i zawodowe

Poradnictwo w zakresie prawa pracy, rekrutacji i zatrudniania Ukraińców w Polsce. Udzielanie konsultacji dla ukraińskich pracowników w przypadku łamania praw pracowniczych, identyfikacja ofiar handlu ludźmi wśród zgłaszających się osób oraz udzielenie im pomocy. Porady dla migrantów zamierzających wrócić na ukraiński rynek pracy. Wsparcie w obszarze planowania dalszego rozwoju zawodowego, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy w Ukrainie.

Pomoc
w zatrudnieniu

Współpraca pracodawców, agencji pośrednictwa pracy i innych instytucji w celu określenia profili kandydatów do pracy potrzebnych na ukraińskim i polskim rynku pracy. Koordynacja rekrutacji we współpracy ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami wyższymi. Stworzenie platformy, umożliwiającej kontakt polskich i ukraińskich pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy wśród Ukraińców, mieszkającymi w Ukrainie i za granicą.

Kształcenie
zawodowe

Działania skierowane na rozwój kompetencji pracowników w zależności od wymagań i potrzeb polskich oraz ukraińskich pracodawców. Przygotowanie propozycji zmian w programach nauczania dla szkół zawodowych oraz dla uczelni wyższych, odpowiednich do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Organizacja praktyk zawodowych dla ukraińskich studentów z polskich i ukraińskich uczelni.

Działania
integracyjne

Wypracowanie odpowiednich rozwiązań pomocnych w aklimatyzacji Ukraińców w Polsce oraz po powrocie do kraju. Wsparcie w powrocie do kraju pochodzenia obywateli Ukrainy, którzy padli ofiarą handlu ludźmi. Upowszechnienie znajomości języka polskiego wśród ukraińskich pracowników poprzez m.in. tworzenie słowników i aplikacji językowych. Opracowanie informatorów oraz innych narzędzi pomocnych w codziennym życiu obywateli Ukrainy w Polsce. Działania na rzecz utrzymania więzi z krajem ojczystym.

Wsparcie
badań naukowych

Inspirowanie i wsparcie badań naukowych w Polsce i Ukrainie, dotyczących zjawiska migracji zarobkowej obywateli Ukrainy. Analiza i ocena wyzwań oraz możliwości migracji zarobkowej. Przeprowadzenie badań, dotyczących dobrostanu, legalności zatrudnienia, warunków bytowych i dyskryminacji pracowników z Ukrainy przebywających w Polsce.

Migracja jest pozytywnym zjawiskiem globalnym. Pobudza wzrost gospodarczy, zmniejsza nierówności, łączy różne społeczeństwa i pomaga nam zapanować nad demograficznymi fluktuacjami liczby ludności.

António GuterresSekretarz generalny ONZ

Osoby z Ukrainy

Tymofii Piluhaiev, 33

Architekt krajobrazu

Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu, pracowałem w tym zawodzie w Ukrainie. W celu zdobycia doświadczenia europejskiego i zgromadzenia środków na rozwój własnej działalności zwróciłem się po pomóc w znalezieniu pracy za granicą do agencji zatrudnienia.

Czytaj więcej

Oksana Krokhina, 40

Pracownik linii pakowania

To moje pierwsze doświadczenie pracy za granicą. Korzystałem z możliwości oficjalnego zatrudnienia w ruchu bezwizowym przez 3 miesiące. Mam pracę w Ukrainie, jednak pracując w Polsce, udało mi się zaoszczędzić pewną kwotę na własne potrzeby.

Czytaj więcej

Iryna Levchuk, 49

Opiekunka osoby starszej

Postanowiłam pojechać do Polski, żeby trochę zarobić. W tym czasie znałem już język polski na dość dobrym poziomie, więc nie było problemów ze znalezieniem pracy. Trafiłam do mojego pracodawcy za radą koleżanki. Było bardzo ciężko z dokumentami, ponieważ ani ja…

Czytaj więcej

Vitalii Buchynskyi, 41

Operator linii fabryki samochodów

W Ukrainie pracowałem jako menedżer średniego szczebla i fotograf. W Polsce podjąłem pracę na podstawie półrocznej wizy, uprawniającej do pracy. Wróciłem do Ukrainy, aby wyrobić prawo jazdy. Ale planuję wyemigrować do Polski, nauczyć się języka i opanować nowe zawody…

Czytaj więcej

Fakty w liczbach

0%

ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach


Źródło: ManPower Group, 2023
Pokaż raport


0

obywateli Ukrainy płaci składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce


Źródło: ZUS, 2023
Pokaż raport


0%

migrantów z Ukrainy miało do czynienia z oszustwem na etapie rekrutacji i zatrudnienia


Źródło: PUIG, FPS 2019
Pokaż raport


0

ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych zarejestrowano od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r.


Źródło: PIE, 2023
Pokaż raport


Eksperci kampanii

Media o kampanii

POLSKA / UKRAINA

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy wspierający:

Partnerzy społeczni:

Kontakt