Jak zatrudnić cudzoziemca do pracy w Polsce 2022?

Specustawa ukraińska wywróciła do góry nogami zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami Ukraińcy zyskują prawo do pobytu przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r., czyli od pierwszego dnia wojny w Ukrainie oraz otrzymują z automatu gwarancję pracy w Polsce. Nowe regulacje ww. ustawy dotyczą jedynie obywateli Ukrainy. Z kolei obywatele innych krajów świata, żeby móc pracować w naszym kraju, muszą posiadać dokumenty legalizujące ich pobyt i pracę w Polsce.

1. Zatrudnianie wyłącznie OBYWATELI UKRAINY od 24 lutego 2022 roku. Specustawa ukraińska zmieniła wszystko

12 marca 2022 r. weszły w życie przepisy specustawy ukraińskiej upraszczające procedury zatrudniania i pobytu obywateli Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. Nowe regulacje obowiązują z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia inwazji Rosji na Ukrainę i dotyczą wszystkich obywateli Ukrainy, bez względu na to, czy są uchodźcami wojennymi i przybyli do Polski w pierwszym dniu wojny, czyli 24 lutego 2022 r., czy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 23 lutego 2022 r.

Ukraińcy w Polsce: pobyt ważny 18 miesięcy i prawo do pracy

Zgodnie z zapisami nowej ustawy obywatele Ukrainy uzyskują legalny pobyt ważny przez okres 18 miesięcy oraz z automatu prawo do podjęcia pracy w Polsce.

Do rejestracji pobytu wystarczy im pieczątka wjazdu wbijana przez Straż Graniczną. Jeśli rejestracja nie nastąpi z chwilą przekraczania granicy Polski, to obywatel Ukrainy ubiega się o wniosek legalizujący pobyt nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie Polski, po 9 miesiącach może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy, przyznawane jednorazowo na okres 3 lat. Taki wniosek obywatel Ukrainy składa samodzielnie u wojewody.

Ukraińcy, którzy przebywali legalnie w Polsce przed wojną, mają wydłużoną ważność dokumentów pobytowych do końca 2022 r. Chodzi np. o ich wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy, których ważność upłynie w czasie wojny. Z kolei terminy dokumentów pobytowych i polskich dokumentów  tożsamości wydane po 24 lutego 2022 r. zostają zgodnie z nowymi regulacjami wydłużone na mocy prawa o okres 18 miesięcy.

Specustawa zapewnia Ukraińcom dostęp do polskiego rynku pracy, jeśli ich pobyt został uznany za legalny. Aby Ukrainiec mógł legalnie wykonywać pracę na terenie Polski, podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tegoż pracownika powiatowy urząd pracy. Powiadomienie następuje poprzez system teleinformatyczny: praca.gov.pl.

2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2022, Z WYJĄTKIEM obywateli Ukrainy

Pracę w Polsce podejmują głównie cudzoziemcy z krajów nienależących do Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii. Są to kadry nie tylko pracowników z Ukrainy, ale również z: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Indii. Z roku na rok w celach zarobkowych przyjeżdża także do naszego kraju coraz więcej m.in. obywateli: Uzbekistanu, Armenii. Mamy też wielu przyjezdnych z kierunków azjatyckich, jak np. z Indonezji, Bangladeszu, czy Filipin.

Aby pracownik z zagranicy (z wyłączeniem Ukraińców) mógł przebywać i pracować w naszym kraju, musi legitymować się legalnym zatrudnieniem, jak i tytułem pobytowym w Polsce.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub na podstawie paszportu biometrycznego w tzw. ruchu bezwizowym. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. W zależności od jej rodzaju, jest wydawana maksymalnie do 1 roku.

Najczęściej do Polski przybywają pracownicy z zagranicy w ramach tzw. ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – nie muszą wówczas posiadać wizy lub karty pobytu. Mogą legalnie wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę (do trzech lat) lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (do dwóch lat). Ruch bezwizowy (dotyczy obywateli: Gruzji, Mołdawii, Armenii, Białorusi, Rosji; do 23 lutego 2022 r. – także obywateli Ukrainy) uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie tego okresu, gdy cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce dłużej, to w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce, ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata) do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce

Dla zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce pracodawca (w tym przypadku np. Pajmon CPT, centrum pracy, które rekrutuje pracowników z zagranicy do różnych gałęzi przemysłu i deleguje do firm Kontrahentów zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów) musi spełnić kilka obowiązków.

A) Pracodawca musi posiadać dokument pozwalający na pracę cudzoziemca w Polsce. Są to: zezwolenie na pracę cudzoziemca (okres pracy od roku do trzech lat – dokument wydaje do 30 dni urząd wojewódzki) lub zezwolenie na pracę sezonową (praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe) lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (okres pracy do dwóch lat – dokument wydaje do 7 dni powiatowy urząd pracy). Dokumenty podpisuje sam kandydat (umowa jest przygotowana w języku zrozumiałym dla niego.

B) Ważne jest to, aby zweryfikować, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli tak, to sporządza kopię tego dokumentu i przechowuje go przez cały okres pracy cudzoziemca w Polsce. Dokumentem pozwalającym na pracę w Polsce jest także zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tzw. zezwolenie jednolite, uzyskiwane w ramach jednej procedury. O ten dokument ubiega się u wojewody sam cudzoziemiec. Musi przebywać już legalnie na terytorium Polski i chcieć wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia. Dotyczy takich grup, jak: uchodźcy, małżonkowie obywateli polskich, posiadacze zezwolenia na pobyt stały, posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

C) Pracodawca musi zatrudnić cudzoziemca na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu.

D) Pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jeśli taka powinność wynika z warunków umowy.

 

Źródło: cpt.pajmon.com.pl 

Szczegółowe informacje: Jak zatrudnić Gruzina, Ukraińca, obywatela Mołdawii do pracy w Polsce? To bułka z masłem. RÓŻNICE – PAJMON CPT

Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyła się prezentacja komunikatu pt. „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy”. Komunikat jest wspólną inicjatywą i został wspólnie przygotowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Z raportu PUIG  „Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy” z 2019 r. wynika, że aż 77,5% przybyszów z Ukrainy pracuje w zawodach poniżej swoich kwalifikacji. Oznacza to olbrzymie marnotrawstwo kapitału ludzkiego i kompetencji Ukraińców. Uważamy, że w sytuacji napływu obywateli Ukrainy do Polski i chłonności polskiego rynku pracy uzasadnionym jest dokonanie liberalizacji przepisów w zakresie zawodów regulowanych, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników i specjalistów którzy poszukują na rynku zatrudnienia.

Główne postulaty opracowania:

●        Liberalizacja dostępu do zawodów regulowanych nie tylko pomoże obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski, ale też zwiększy konkurencyjność i jakość usług polskiej gospodarki.

●        Proponowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą kierunki zmian w prawie obejmują ułatwienie dostępu do 1) zawodów medycznych, 2) zawodów z deficytem rąk do pracy, 3) administracji publicznej oraz służb mundurowych.

●        Pierwsze kroki w zakresie liberalizacji dostępu do zawodów medycznych – psychologa, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej zostały już poczynione przez ustawodawcę w związku z pandemią Covid-19 oraz tzw. specustawą ukraińską. Rozszerzenie o dalsze zawody związane ze służbą zdrowia jest logicznym i potrzebnym krokiem.

●        Raport „Barometr Zawodów” na 2022 rok jako deficytowe i cechujące się brakiem rąk do pracy klasyfikuje 30 zawodów. Zawody te powinny zostać otwarte na pracowników z Ukrainy.

●        Napływ ludności z Ukrainy rodzi również wyzwania dla administracji publicznej (np. w urzędach pracy konieczne będzie zatrudnienie osób władających językiem ukraińskim). Należy uelastycznić obecne zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, tak by administracja była w stanie sprawnie realizować swoje zadania.

W komunikacie zwrócono uwagę na przewlekłość procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu regulowanego, konieczność sprawniejszych regulacji w zawodach medycznych, w tym psychologa, szczególną rolę zawodów deficytowych, umożliwienie wykonywania pracy w administracji publicznej oraz służbach mundurowych.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem:

POL: „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy”

UKR: „Розкрити потенціал: доступ до регульованих професій для громадян України”

Prezentacja miała charakter śniadania prasowego i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów.

Kolejne spotkanie z cyklu „Zacznij biznes z Żabką”

Pochodzisz z Ukrainy, mieszkasz w Polsce i chcesz założyć własna działalność? Mamy dla Ciebie propozycję. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami sieci „Żabka”, w trakcie którego przedstawione zostaną możliwości i warunki franczyzy sklepu Żabka, a także dowiesz się, gdzie szukać ofert pracy w sieci „Żabka”.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w godz. 18:00-20:00 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Podczas spotkania dowiesz się:

– czym jest franczyza,

– jak otworzyć własny sklep pod marką Żabka,

– kto może dołączyć do sieci sklepów,

– jakie warunki należy spełnić, aby zostać franczyzobiorcą,

– jak wygląda proces rekrutacji,

– odpowiemy na Twoje pytania

Gościem specjalnym spotkania będzie Franczyzobiorczyni Żabki, która pochodzi z Ukrainy i obecnie prowadzi sklep w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” i nosi charakter stymulujący i propagujący samozatrudnienie cudzoziemców w Warszawie, sprzyja aktywizacji zawodowej migrantów, daje im szansę na znalezienie zatrudnienia i rozwijania swojego biznesu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje REJESTRACJA

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: 22 827 00 81 lub adresem email: info@pol-ukr.com

Zachęcamy do udziału!

Program praktyk i zatrudniania pod patronatem PUIG

MCI Capital ASI S.A. (MCI) wraz ze swoimi spółkami portfelowymi pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zaprasza kandydatów z Ukrainy do udziału w programach praktyk i zatrudnienia.

Czas: Maj – Sierpień 2022 

MCI jest wiodącym funduszem private equity w Europie Środkowej. Od 1998 roku zapewniliśmy wsparcie 105 firmom i przeprowadziliśmy ponad 1 miliard euro wysoce rentownych wyjść z naszych funduszy. Inwestujemy od 25 do 100 mln euro w spółki będące cyfrowymi czempionami.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy szukasz możliwości zmiany swojej kariery, nasze programy talentów mogą sprawić, że Twoja pasja stanie się pracą, którą kochasz.

Proces aplikacyjny składa się z wypełnienia formularza zgłoszeniowego (aplikacja online), po którym następuje wywiad i testy psychometryczne (https://www.master-hr.pl/), po czym najlepsi Kandydaci zostaną zapraszani do udziału w tzw. „Super Dniu” (spotkanie w spółce).

MCI Capital to jedna z najszybciej rozwijających się grup Private Equity w regionie Europy. Grupa specjalizuje się w usługach transformacji cyfrowej polegających na inwestycjach w modele internetowe pure play (pure players), spółki dostosowujące się do cyfrowych modeli biznesowych oraz te działające na rynku deweloperskim infrastruktury internetowej. Nasze inwestycje zlokalizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w wybranych krajach Europy Zachodniej. MCI Capital ASI S.A., będąca członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 roku.

MCI wraz z wybranymi spółkami portfelowymi (eSky, Focus, IdoSell, Morele, Netrisk i inne) oferuje różnorodne staże. Działy, do których poszukujemy kandydatów to: Obsługa Klienta, Księgowość, Nadzór (Compliance), Programiści (w tym Deweloperzy Software, Front End, PHP fullstack), Administratorzy Baz Danych, Centra Kontaktu (Contact Center), Zespoły ds. Jakości/Reklamacji, Zespoły ds. Rekreacji, Marketing Cyfrowy, Finanse, Operacje globalne, Kadry i Płace, Recepcja i Administracja, Wsparcie w zakresie fuzji i przejęć.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zachęcamy do aplikowania: FORMULARZ REJESTRACYJNY