Od środy obywatele Ukrainy otrzymują polskie wizy pracownicze [NIEOFICJALNIE]

Jak zaznacza Gazeta Prawna, służby konsularne RP na Ukrainie w porozumieniu z Centralą MSZ, MSWiA oraz MRiRW po dogłębnej analizie obowiązujących na Ukrainie ograniczeń administracyjnych i ryzyk epidemicznych wypracowały mechanizm, który umożliwił obywatelom Ukrainy w sposób całkowicie bezpieczny wystąpić o polską wizę pracowniczą i ją otrzymać.

 

Podkreślono, że pierwsze takie wizy wydane zostały 29 kwietnia. Od 30 kwietnia będzie można składać wnioski online za pośrednictwem internetowego systemu e-konsulat.

 

“Jest to wyjście naprzeciw bardzo licznym apelom obywateli Ukrainy o umożliwienie podjęcia pracy sezonowej w Polsce oraz zapytaniom polskich pracodawców” – poinformowały PAP źródła zbliżone do ambasady RP w Kijowie.

 

Źródło: gazetaprawna.pl

Wniosek PUIG do Ministrów dotyczący ruchu osobowego między Polską a Ukrainą

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Ministrów trzech resortów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o optymalizację ruchu osobowego w kontekście wizowym oraz granicznym w obliczu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

 

W sytuacji nieprzyjmowania wniosków wizowych przez polskie konsulaty na terytorium Ukrainy oraz ograniczeń w przekraczaniu granicy między Polską a Ukrainą, pod znakiem zapytania stoi zabezpieczenie interesów polskich pracodawców i przedsiębiorców, zwłaszcza w zbliżającym się okresie sezonowych prac rolniczych. Tylko międzyresortowa współpraca może spełnić oczekiwania pracodawców i przedsiębiorców, którzy niezmiennie deklarują zapotrzebowanie kadrowe na ukraińskich pracowników i specjalistów.

Propozycje zmian dla cudzoziemców w ramach Tarczy 3.0

Skierowany do Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy dot. tarczy antykryzysowej przewiduje dodatkowe rozwiązania dotyczące cudzoziemców.

Nowe przepisy zaproponowane w przyjętej przez rząd tarczy 3.0 umożliwiają cudzoziemcom podjęcie pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Ponadto projekt przewiduje wydłużenie ważności dokumentów, które wydane zostały na określony czas. Pierwsze dwie tarcze przewidywały przedłużenie z mocy prawa okresów ważności m.in. zezwoleń na pobyt czasowy, wiz krajowych, krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym wiz Schengen i ruchu bezwizowego) oraz zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W trzeciej tarczy pojawia się propozycja, by wydłużyć ważność wszystkich dokumentów, które obcokrajowcy uzyskali na terenie Polski.

 

Źródło: Money.pl

Zezwolenia na pobyt po I kwartale 2020 r.

W I kwartale roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 18 tys. osób. Na początku kwietnia takie dokumenty posiadało niespełna 441 tys. obcokrajowców. Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy.

 

Z prawie 441 tys. cudzoziemców, którzy 1 kwietnia 2020 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 228,1 tys. osób, Białorusi – 27,1 tys., Niemiec – 21,3 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,9 tys., Indii – 10,1 tys., Włoch – 8,6 tys., Chin – 8,3 tys., Wielkiej Brytanii – 6,4 tys. oraz Gruzji – 6,3 tys.

 

W I kwartale tego roku największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli:

1) Ukrainy – o 13,4 tys. osób;

2) Białorusi – o 1,6 tys. osób;

3) Gruzji – o 0,8 tys. osób.

 

Najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). W I kwartale liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła o prawie 14 tys. – z 241,8 tys. do 255,5 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 78,4 tys. do 80,4 tys. osób.

 

Około 57 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, prawie 26 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a 13 proc. poniżej 20. roku życia. Blisko 61 proc. stanowią mężczyźni – 267,5 tys. w porównaniu do 172,3 tys. kobiet.

 

Rozproszenie cudzoziemców na terenie kraju pozostało nierównomierne i skupiło się w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 118,4 tys. osób, małopolskie – 48,5 tys., wielkopolskie – 35,9 tys., dolnośląskie – 35,9 tys. oraz łódzkie – 27 tys.

 

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Problemy pracowników sezonowych z Ukrainy

W czwartek 23 kwietnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przeprowadził wideokonferencję podczas której poruszył m.in. temat związany z problemami pracowników sezonowych z Ukrainy.

 

Jak zaznacza Ardanowski, Minister Spraw Zagranicznych zobowiązał się w trybie pilnym przeprowadzić analizę, dlaczego konsulaty wstrzymują w tej chwili wydawanie wiz. Z wypowiedzi Ardanowskiego wynika też, iż problem z tym związany jest spowodowany zawieszeniem działalności przez firmę, która pośredniczy między obywatelami Ukrainy a polskimi konsulatami.

 

„Główny Inspektor Sanitarny przygotowuje w tej chwili wytyczne do odbywania kwarantanny przez pracowników z Ukrainy w gospodarstwach docelowych, tych do których przyjeżdżają. Kwarantanny nikt nie odpuści, ale może odbywać się w określonych warunkach, w pewnej izolacji, ale już z wykonywaniem pracy w gospodarstwach, które zapraszają pracowników z Ukrainy” – dodaje Ardanowski.

 

Źródło: swiatrolnika.info

Wyniki ankiety dotyczącej skutków dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie, którego celem było określenie ocen i potrzeb, a także postulatów przedsiębiorców realizujących współpracę w relacjach między Polską i Ukrainą w obecnej sytuacji związanej z epidemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) i wynikającymi stąd ograniczeniami w działalności gospodarczej.

 

W badaniu udział wzięli przedsiębiorstwa wszystkich kategorii, w tym mikro(14,2%), małe (42,9%), średnie (28,6%) oraz duże (14,3%). Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety wyróżniono następujące wnioski:

 

 • 71,4% ocenia skutki wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce pozytywnie, zaś 28,6% negatywnie;
 • *spośród negatywnych efektów obecnej sytuacji, wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na zmniejszenie sprzedaży lub produkcji. Poza tym 43,9% wskazało na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności, 41,8% na ograniczenie inwestycji, 14,3% na niedobór produktów lub towarów importowanych, 14,3% na absencję pracowniczą lub zwolnienie personelu, oraz 14,3% na niewywiązywanie się z zawartych umów.
 • 85,7% ankietowanych deklaruje posiadanie przedsiębiorstwem planu działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 • 28,6% respondentów ocenia przewidywane straty swego przedsiębiorstwa jako niewielkie, 56,9% jako średniej wielkości, pozostałe 14,5% jako duże.
 • 42,9% ankietowanych przedsiębiorstw  byłoby w stanie przetrwać od 1 do 3 miesięcy bez ogłaszania bankructwa, gdyby sytuacja zagrożenia epidemicznego utrzymywałaby lub pogarszałaby, zaś 57,1% przetrwałoby od 3 do 6 miesięcy.
 • *celem zabezpieczanie się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji, 71% ankietowanych zadeklarowało zamiar wprowadzenia pracy zdalnej, 57,1% uruchomiło nowe procedury dotyczące przestrzegania higieny, 14,3% zmieniło profil działalności firmy, 14,3 % zaczęło poszukiwanie nowych możliwości rozwoju; 14,3% przeprowadziło redukcje kosztów personalnych, 14,3% ograniczyło zatrudnienia.
 • 85,7% respondentów ocenia jako nieistotny lub mało istotny negatywny wpływ, jaki wywarło na przedsiębiorstwo zamknięcie granic i odpływ pracowników zagranicznych, pozostałe zaś 14,3% ocenia jako dość istotny.
 • 57,1% ankietowanych ocenia jako niezbędną konieczność liberalizacje przepisów pracy i pobytu pracowników z zagranicy, 28,6% jako ważną, zaś tylko 14,3% jako nie mającą wpływu.
 • *spośród ankietowanych firm, które prowadzą współpracę z Ukrainą, 57,1% odnotowało spadek sprzedaży, 28,6% wskazało na obniżenie marży, 14,3% na rezygnację z realizacji kontraktów, zaś 28,6% nie odnotowało żadnego wpływu;
 • 66,7% respondentów zadeklarowało, iż kwestie transportowe związane z realizacją transakcji eksportowych i importowych w relacjach z Ukrainą stanowią w aktualnej sytuacji problem dla ich firmy, *spośród nich 28,6% wskazało, że to dotyczy zmniejszonego zainteresowania ze strony przewoźników, 28,6% – wysokie koszty, oraz 57,1% – sytuacja na granicy.

 

Największe problemy z którymi zetknęły się przedsiębiorcy to:

 • Utrata części klientów lub ich całkowity brak;
 • Wstrzymanie części kontraktów;
 • Spadek sprzedaży, obrotów, produkcji, zatrudnienia i zysku;
 • Spowolnienie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Znaczne utrudnienia w międzynarodowym transporcie towarów;
 • Brak pracowników.

 

Spośród najbardziej pożądanych form wsparcia oczekiwanych od rządu zadeklarowanych przez ankietowanych znalazły się m.in.:

 • Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, ograniczenia obowiązków podatkowych i ZUS;
 • Wsparcie w utrzymaniu załogi na minimalnym poziomie pozwalającym na odbudowę potencjału;
 • Partycypowanie w wysokości 80% w kosztach pracy;
 • Ułatwienie w pozyskaniu długoterminowych kredytów;
 • Wsparcie w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju (koszty kwarantanny);
 • Zawieszenie opłat należności z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych;
 • Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości;
 • Szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców.

 

*Pytania wielokrotnego wyboru odpowiedzi.

Ukraińcy zaczynają się zastanawiać, jak wrócić do Polski

W ciągu miesiąca obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa z Polski wyjechało ok. 175 tys. Ukraińców – informuje agencja Ukrinform.

 

W ostatnich dniach ten potok się zmniejszył, lecz Polskę nadal opuszcza 400-600 osób na dobę.

 

“Świadczy to o tym, że polskim władzom udało się zapobiec negatywnemu dla siebie scenariuszowi odpływu ukraińskich migrantów zarobkowych” – pisze korespondent Ukrinformu w Warszawie Jurij Banachewycz.

 

“Obecnie następuje kolejny etap, w którym w Polsce rozpoczyna się walka o to, by stworzyć dogodne warunki i uniknąć dalszego odpływu ukraińskich imigrantów zarobkowych z kraju oraz utworzyć na zamkniętych granicach “szczelinę”, która umożliwi sezonowym pracownikom z Ukrainy przyjazd do Polski” – zaznacza Banachewycz.

 

Switłana Krysa, kierownik działu konsularnego ambasady Ukrainy w Polsce, podkreśla, iż podczas gdy wcześniej ukraińscy pracownicy najbardziej interesowali się tym, jak wyjechać na Ukrainę, to teraz obserwuje się odwrotny trend – pytają o to, jak wrócić do Polski i jak przedłużyć okres pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego.

 

Źródło: Interia.pl

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców (aktualizacja)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 17 kwietnia weszły w życie kolejne zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:

 • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca
 • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Ponadto przesunięte zostają terminy:

 • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
 • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt czasowy

– wizy krajowej

– krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym wiz Schengen i ruchu bezwizowego)

 

dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

 

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

 

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów. Nie będzie także konieczne składanie żadnych wniosków.

 

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

 

Przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

 

Nowe przepisy przewidują przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej), jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Umożliwi cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych.

 

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

 

Ustawa wprowadza wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni.

 

Powyższe rozwiązanie dotyczy cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy to tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość.

 

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Ustawa przedłuża z mocy prawa terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Przyjęte zostało przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Obowiązki informacyjne wobec stron postępowania

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Oznacza to, że w toczących się obecnie postępowaniach z zakresu legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej, strony postępowania nie muszą być zawiadamiane odrębnym pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Pracownicy z Ukrainy, którzy wrócili do kraju, wyjadą ponownie do pracy

Rozmowa z Wasylem Woskobojnykiem – prezesem Ukraińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Zatrudnienia i ekspertem kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”

 

Według agencji Ukrinform z Polski na Ukrainę od 15 marca wróciło ok. 150 tys. osób. Szacuje się, że w Polsce jednocześnie pracuje ok. 1,5 mln Ukraińców. Te 10 proc., które wyjechało, to “oczywiście nie jest mało, ale nie jest to krytyczna liczba, zarówno dla polskiej gospodarki, jak i ukraińskiego rynku pracy” – podkreślił Woskobojnyk, odpowiadając na pytanie PAP.

 

Dodał, że łącznie poza granicami Ukrainy pracuje ok. 3,2 mln jej obywateli, w tym większość w Polsce. Z innych krajów, w których pracują ukraińscy emigranci zarobkowi, wróciło na Ukrainę również nie więcej niż 10 proc. z nich – zaznaczył.

 

Przede wszystkim do kraju powracają osoby, którym w Polsce skończyło się prawo pobytu, przyznawane w większości przypadków na od trzech do sześciu miesięcy – wyjaśnił Woskobojnyk. Niektórzy z tych, którzy wrócili, stracili pracę i nie zdołali znaleźć nowego zatrudnienia. Zdaniem prezesa stowarzyszenia kolejny odpływ Ukraińców z Polski będzie zależeć od sytuacji na polskim rynku pracy.

 

“Na Ukrainie w ostatnich latach utworzyła się warstwa ludności, która stale jeździ do pracy do innych krajów (głównie do Polski). Te osoby średnio pół roku pracują za granicą i tyle samo są w domu” – tłumaczył. Woskobojnyk zauważył, że osoby te są gotowe, by za granicą pracować po 10-12 godzin na dobę, by zarobić więcej, a przebywanie w domu traktują jako urlop.

 

Według niego powroty Ukraińców do kraju nie wpłyną w znacznym stopniu na wewnętrzny rynek pracy. Podkreślił, że pewna część osób, które wróciły, może zarejestrować się jako bezrobotni i liczyć na “minimalny zasiłek” od państwa.

 

Jego zdaniem na Ukrainie jest wystarczająca liczba wakatów, które mogliby objąć powracający z zagranicy pracownicy, jednak te stanowiska nie będą ich satysfakcjonować, ponieważ oferowane średnie wynagrodzenie jest od trzech do pięciu razy niższe od zarobków w Polsce.

 

“Dlatego większość migrantów zarobkowych będzie czekać na zakończenie kwarantanny i otwarcie granic, by znowu pojechać do pracy” – dodał Woskobojnyk. “Powstrzymać tych ludzi przed kolejnym wyjazdem będą mogły tylko zamknięte granice, ale wiemy, że ta sytuacja nie potrwa długo” – podsumował.

 

Źródło: wnp.pl

Odpływ pracowników z Ukrainy realnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki

“Polska w ostatnich latach opierała się na ponad milionie pracowników z Ukrainy, aby utrzymać swoją gospodarkę. Koronawirus zaburzy tę równowagę” – pisze Bloomberg.

 

Według danych uzyskanych przez Bloomberga z przejść granicznych między Polską a sąsiadami, w marcu wschodnią granicę lądową Polski przekroczyło aż 300 tys. osób. W Polsce prawie dwie piąte firm handlowych i usługowych liczy na pracowników z Ukrainy.

 

Polska Federacja Producentów Żywności w otwartym liście do rządu zwraca uwagę na to, że „nagły brak pracowników z Ukrainy doprowadzi do upadku wielu branż i może przerwać łańcuch dostaw żywności

 

Źródło: forsal.pl

Wprowadzenie nowych i przedłużenie obowiązywania wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

 

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

 

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

 

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

 

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

 

Źródło: www.gov.pl

Sytuacja pracowników zagranicznych w branży budowlanej podczas epidemii

W programie “Money. To się liczy” Dariusz Blocher, prezes Budimexu, stwierdził, iż “utraciliśmy około 10-20 procent pracowników z Ukrainy. Dzisiaj jest następna fala dyskusji o powrotach na święta, ale na Ukrainie jest obowiązkowa kwarantanna, więc 80 procent pracowników deklaruje, że jednak chce zostać w Polsce. Pojawiła się fala pracowników do tej pory u nas niezidentyfikowanych. Pewnie takich, którzy do tej pory w polskim systemie pracowali półlegalnie. I nagle zgłaszają się do naszych podwykonawców“.

 

Blocher również dodał, że “pozostaje kwestią otwartą, kto zapłaci za dwutygodniową kwarantannę ukraińskich pracowników, które chcą z w powrotem przyjechać nad Wisłę?

 

Źródło: money.pl

Epidemia koronawirusa – kolejne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom

Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen. Projekt przewiduje także wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

 

Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym ruchu bezwizowego

 

Projekt ustawy dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie:

 

 • wizy Schengen,
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (w tym wizy długoterminowej uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni),
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski.

 

Pobyt tych osób będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

 

Powyższe rozwiązanie zakłada, że wydłużenie legalności pobytu będzie następować z mocy prawa. Nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków ani wydawanie zezwoleń czy dokumentów.

 

Pozwoli to na dalszy legalny pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy z różnych przyczyn związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nie mogą opuścić jej terytorium oraz tych, którzy chcą w dalszym ciągu realizować cel pobytu, w tym wykonywanie pracy. Wspomniany przepis umożliwia bowiem cudzoziemcom wykonywanie pracy w oparciu o posiadanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które na mocy już obowiązujących przepisów ulegają lub ulegną przedłużeniu z mocy prawa.

 

Dzięki opisywanemu rozwiązaniu cudzoziemcy nie będą zmuszeni w przyszłości do składania jakichkolwiek wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych aby móc bez przeszkód opuścić terytorium Polski.

 

Przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

 

Projekt przewiduje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej), jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Umożliwi cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych.

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Zakłócenia w rotacji pracowników z Ukrainy

Eksperci Personnel Service wskazują, iż w przypadku zamknięcia granic i utrzymania stanu epidemii do czerwca, 480 tys. obywateli Ukrainy nie przyjedzie do pracy w Polsce.

 

Przyjmując, że przeciętny okres pobytu Ukraińców w naszym kraju trwa 6 miesięcy, tyle ile maksymalna długość pozwolenia na pracę, każdego tygodnia do nowej pracy w miejsce tych, którzy wyjeżdżają, przyjeżdżało nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Teraz ta rotacja jest w naturalny sposób wstrzymana” – twierdzi prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot.

 

Źródło: money.pl

Dodatkowe ograniczenia w ruchu na polsko-ukraińskiej granicy

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronowarisa) od 7 kwietnia przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska zostanie zamknięte.

 

Natomiast na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec będzie możliwy jedynie ruch samochodów osobowych i ruch towarowy. Wykluczony będzie ruch pieszy i autobusowy.

 

Źródło: Państwowa przygraniczna służba Ukrainy

Apel Zarządu PUIG do ukraińskich centrów wizowych

Kandydaci z Ukrainy do pracy w Polsce mający zamiar złożyć wniosek o wydanie krajowej wizy roboczej typu D lub wizy wojewódzkiej korzystający z usług centrów wizowych dokonują uprzedniej rezerwacji terminu złożenia wniosku do centrum.

 

Niestety w związku z lokalnymi instrukcjami rządowymi dotyczącymi tymczasowego zawieszenia działalności gospodarczej jako środek zapobiegawczy przeciwdziałania SARS-CoV-2 (koronawirusowi), punkty przyjmowania wniosków wizowych do Polski zostały tymczasowo zamknięte do odwołania. Nowe daty składania wniosków wizowych mają zostać wyznaczone, kiedy centra wizowe wznowią swoją działalność.

 

Osoby zamierzające jechać do pracy w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi/zezwolenia na pracę wg wymagań centrów wizowych otrzymały z Polski od przyszłych pracodawców oryginały tych dokumentów jeszcze przed zamknięciem centów wizowych.

 

Każdy z takich dokumentów ma określony termin powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Niestety zawieszenie działalności centrów wizowych skraca kandydatowi od jednego do prawie trzech miesięcy tego możliwego okresu, na który wiza będzie wydana. Polski pracodawca może wystawić nowe oświadczenie, ale kandydat będzie pilnie potrzebował nowego oryginału tego dokumentu.

 

Polscy pracodawcy oraz agencje rekrutacyjne obawiają się, iż wystawienie i dostarczenie kandydatowi nowego oryginału z nowym okresem pracy, uwzględniającym wymuszoną przerwę, będzie się wiązało z oczekiwaniem kolejnych 2-3 tygodni. Wysłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną pomogłoby zrekompensować opóźnienie w obiegu, które powstało z powodu stanu epidemii.

 

Po otwarciu granic wiele polskich zakładów będzie oczekiwać na pracowników z Ukrainy. Dla przyspieszenia i usprawnienia procedury wydania wiz PUIG apeluje do centrów wizowych o możliwość składania ww. dokumentów w formie elektronicznej – jako skanu z pieczątką oraz podpisem osoby upoważnionej do wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń oraz pieczątką Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Zarząd

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

 

Paweł Kułaga

Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2019 r.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w 2019 r. obywateli Ukrainy zostawili w portfelach polskich przedsiębiorców prawie 8 mld zł, co jest najlepszym odnotowanym wynikiem. Ogólnie we wspomnianym okresie cudzoziemcy wydali w Polsce ponad 45 mld zł, a liczba przekroczeń granicy wyniosła ponad 180 mln razy.

 

Pierwszeństwo w wydatkach mają Niemcy, którzy zostawili w Polsce ponad 17 mld zł, następnie Ukraińcy – 8 mld zł, oraz Czesi – 4,5 mld zł. Biorąc jednak pod uwagę średnie wydatki na jedną osobę, na pierwszym miejscu podium plasują się Ukraińcy, którzy na zakupy wydają aż 766 zł na osobę, podczas gdy Niemcy zaledwie 437 zł, a Czesi 304 zł.

 

Więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-rekordowe-dane-o-ukraincach-w-polsce,nId,4413654

 

Źródło: Interia.pl