Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP

26 lutego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się spotkanie w sprawie udziału obywateli państw trzecich w polskim rynku pracy, w którym z ramienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej udział wziął Prezes Jacek Piechota. Ideą spotkania była kontynuacja Okrągłego Stołu, który miał miejsce we wrześniu 2019 r. z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy udziale władz Miasta Krakowa. Rezultatem posiedzenia było podpisanie Memorandum w sprawie zatrudnienia cudzoziemców. Jego sygnatariuszami zostali przewodniczący organizacji przedsiębiorców i pracodawców, międzynarodowych i bilateralnych izb gospodarczych, organizacji okołobiznesowych, prezydenci polskich miast. Po jego podpisaniu Memorandum zostało skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Inicjatywa okrągłego stołu podjęta została w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich, spowodowane tendencją demograficzną, starzeniem się społeczeństwa polskiego oraz emigracją zarobkową Polaków w wieku produkcyjnym do krajów Europy Zachodniej. W Polsce obecnie zamieszkuje i pracuje ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy, w tym ok. 50 tyś. studentów. Z grupy tej 479 tyś. to płatnicy ZUS.

W obliczu skali zjawiska wypracowanie jednolitej, międzyresortowej i długofalowej polityki migracyjnej oraz stworzenie optymalnych warunków, skłaniających pracowników do pozostania w Polsce i kontynuacji pracy na dłużej, to priorytety przede wszystkim dla polskich pracodawców, niezbędne do zabezpieczenia ich w niezbędne kadry pracownicze, ale także dla całego polskiego społeczeństwa.

Konferencja „Migranci z Ukrainy – test dojrzałości polskiego państwa”

25 lutego 2020 r. miała miejsce debata „Migranci z Ukrainy – test dojrzałości polskiego państwa”, zorganizowana przez Instytut Bronisława Komorowskiego wraz i Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae i Ambasadą Ukrainy w Polsce. Celem debaty była refleksja na temat polskiej polityki imigracyjnej oraz procesów integracyjnych obywateli państwa trzecich, w tym przede wszystkim z Ukrainy.ego

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska (nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Komisji Europejskiej oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych ds. migracji i demografii), Wojciech Warski (przedsiębiorca, w latach 2011 – 2019 wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społ.-Gosp. Oraz Rady Dialogu Społecznego, Prezes Zarządu Softex Data SA), Yurii Kariagin (Prezes Związku Zawodowego Ukraińców w Polsce przy OPZZ) oraz Andrzej Drozd (Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, lider projektu „Partnerstwo i Zatrudnienie). Debata była moderowana przez Antoniego Podolskiego (byłego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, byłego dyrektora RCB).

Z uwagi na aktualność tematu i skali zjawiska wypracowanie jednolitej, międzyresortowej, długofalowej polityki migracyjnej oraz stworzenie optymalnych warunków, skłaniających pracowników do pozostania w Polsce i kontynuacji pracy na dłużej, to priorytety przede wszystkim dla polskich pracodawców, niezbędne do zabezpieczenia ich w niezbędne kadry pracownicze, ale także dla całego polskiego społeczeństwa.