Wyniki ankiety dotyczącej pracy i pobytu migrantów w Polsce

Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety dotyczącej pracy i pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce wyróżniono następujące wnioski:

  • 89% ankietowanych podjęło pracę w Polsce, zaś 11% zamierza to zrobić w najbliższym czasie.
  • 84% pracuje na podstawie umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, natomiast 16% ankietowanych przyznaje, że pracuje na czarno.
  • 73% ankietowanych deklaruje chęć kontynuacji pracy w Polsce, zaś 27% nie wyraża takiego zamiaru, z czego 9% chce powrócić do swojego kraju, a 18% chciałoby znaleźć pracę w innych krajach Europy.
  • Liberalizacja przypisów dotyczących rynku pracy w Niemczech wywołuje zainteresowanie wśród ankietowanych cudzoziemców, gdyż 16% respondentów zadeklarowała jednoznaczną chęć poszukiwania pracy w tym państwie, 32% nie ma jeszcze na ten temat zdania, zaś 52% nie zadeklarowała chęci pracy w Niemczech.

Odnosząc się do procesu otrzymania pracy w Polsce:

  • 39% ankietowanych ma jednoznacznie dobre opinie, 14% deklaruje, iż ponosiła koszty związane z procesem rekrutacji, pozostali 47% deklaruje, iż procedury związane z rekrutacją są zbyt długotrwale i skomplikowane.
  • Procedury legalizacji pobytu (kartę pobytu) przez 74% respondentów oceniane jako zbyt skomplikowane i długotrwałe, 19% jako poprawne i dobre, 7% narzekało ,iż związane to było ze zbyt wysokimi kosztami.
  • Odnośnie planów pozostania na dłużej w Polsce, wśród najważniejszych elementów motywujących do pozostania są wyższe niż obecnie wynagrodzenie – 54%, uproszczenia procedur legalizacji pracy i pobytu – 29%, uznawalność wykształcenia 12% oraz zwiększenia programów integracji oraz bezpłatnej nauki języka polskiego – 5%.

Ankieta obejmowała również kwestie związane z przejawami dyskryminacji, aktami wrogości i syndromu wykluczenia. 73% ankietowanych nie zgłaszało takich doświadczeń, 27% deklarowało, iż zetknęło się z mową nienawiści 9%, zaczepkami chuligańskimi 4%, agresją fizyczną 0.5%, wykluczeniem społecznym 13.5%.

Badanie zostało przeprowadzone przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą we współpracy z Agencją pracy tymczasowej Foreign Personnel Service.

Centrum Wielokulturowe – warszawskie centrum DIALOGU

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od tego roku została partnerem w ramach projektu „Centrum Wielokulturowe – warszawskie centrum DIALOGU”, wspieranego przez władze miasta stołecznego Warszawy. Realizacja projektu odbyła się w ścisłej współpracy pomiędzy naszą Izbą a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „PRO HUMANUM”, Fundacją dla Somalii i Fundacją ARMENIAN FOUNDATION.

Podejmowane w partnerstwie kompleksowe działania składają się w bardzo bogaty program wydarzeń na 2020 r. W ramach projektu Polsko-Ukraińska Izba prowadzi ścieżkę doradztwa zawodowego dla cudzoziemców, obejmującą kwestie zatrudnienia obcokrajowców, redagowania CV i kompletowania dokumentacji niezbędnej dla podjęcia pracy i legalizacji pobytu. Ponadto będziemy wspierać i współtworzyć wiele ciekawych wydarzeń poświęconych szerokiemu spektrum problematyki integracyjnej i różnorodności kulturowej. Oprócz wyżej wymienionych partnerów projektu działalność Centrum opierać się będzie również na współpracy z 12 partnerami sieciującymi, co pozwoli dotrzeć i skupić wokół Centrum wiele idei i znacznie wzmocnić ofertę działań własnych skierowanych do różnych grup i środowisk. Istotnym aspektem jest również aktywizacja działalności edukacyjnej z zakresu antydyskryminacji, a także organizacji debat, seminariów i paneli dyskusyjnych na ten istotny temat. Poprzez współpracę ze szkołami Centrum aktywne będzie również w propagowaniu idei społeczeństwa otwartego wśród warszawskiej młodzieży.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w imieniu własnym i partnerów zaprasza do zapoznania się z programem działań  i do uczestnictwa w zaplanowanych na 2020 r. wielokulturowych inicjatywach i wydarzeniach na stronie www Cetrum.